Miljøledelse for husdyrbrug

Miljøledelse anvendes på mange industrivirksomheder, men hidtil kun på meget få husdyrbrug. Miljøstyrelsen ønsker at gøre landmænd bekendte med de besparelser og miljøforbedringer, der kan hentes ved miljøledelse

For alle IE husdyrbrug er det fra den 21. februar 2017 blevet lovpligtigt at anvende miljøledelse. For IE husdyrbrug der får en ny godkendelse gælder kravet umiddelbart. Miljøledelse er fastsat som en generel regel, hvorefter tidligere, § 12-godkendte IE-husdyrbrug af egen drift skal have indført miljøledelse senest den 21. februar 2021. Se § 43, stk. 4, 2. pkt., jf. stk. 1-3, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen skal ved tilsyn konstatere, om IE-husdyrbruget har fået indført miljøledelse inden for den nævnte frist. Miljøledelse skal derimod ikke indgå, herunder fastsættes som vilkår, ved godkendelse eller revurdering.

Det er alene for IE-husdyrbrug, der kræves et miljøledelsessystem. Den ansvarlige på husdyrbruget kan selv bestemme, hvilket miljøledelsessystem der anvendes, men skal sørge for at kunne dokumentere, at kravene overholdes. Kravene kan overholdes ved brug af et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001), eller husdyrbruget kan vælge et mindre omfattende system.

Miljøstyrelsen har fået udviklet to systemer, der frit kan anvendes. Miljøstyrelsens nye mini miljøledelsessystem sikrer, at husdyrbruget nemt kan overholde kravene i § 43, og at der kan fremlægges dokumentation herfor. Samt et mere omfattende miljøledelsessystem med en række bilag, som kan bruges efter behov. 

Med miljøledelse får husdyrbruget mulighed for at opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele.