Anmeldeordninger

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 6, 19 og 60 og husdyrbruglovens §§ 76 - 90

03-10-2017, version 1

Sådan gør du som ansøger

Anmeldelsen skal indsendes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk.

En anmeldelse, der ikke indgives gennem husdyrgodkendelse.dk, afvises af kommunen. Nogle typer supplerende oplysninger til en anmeldelse kan dog indgives på en anden måde end ved anvendelse af digital selvbetjening.

Sådan gør du som sagsbehandler

Kvittering for modtagelsen

Når en anmeldelse modtages efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler, skal der kvitteres for modtagelsen.

Eksisterende tilladelse eller godkendelse på husdyrbruget

Hvis anmeldelsen omfatter byggeri, dyretype, staldsystem, produktionsareal eller miljøteknologi, som kommunen har godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, og kommunen er bekendt med, at godkendelsen eller tilladelsen er påklaget, skal Miljø- og Fødevareklagenævnet informeres om anmeldelsen.

Betingelser for anmeldeordningen

Det skal tjekkes om, det anmeldte overholder betingelserne for brug af anmeldeordningen. Vejledning om betingelserne findes under de enkelte bestemmelser i vejledningen om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det skal også tjekkes, at det anmeldte overholder afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6-8. Hvis det anmeldte ikke overholder afstandskravene, kan kommunen evt. dispensere fra afstandskravet efter lovens § 9. En dispensation kan ikke indeholdes i en afgørelse om anmeldelse, men skal gives særskilt. De to afgørelser bør dog meddeles samtidigt.

Manglende oplysninger i anmeldelsen

Hvis anmeldelsen ikke indeholder alle de påkrævede oplysninger, skal  ansøger have meddelelse herom senest 3 uger efter modtagelsen i kommunen  om, hvilke oplysninger, der mangler, før anmeldelsen kan behandles.

Sagsbehandlingsfrist

Kommunen skal senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.

Fristen på to måneder regnes fra det tidspunkt, hvor anmelderen har indleveret de oplysninger til kommunen, som er påkrævede efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Bortfald af vilkår i eksisterende godkendelse eller tilladelse

Det kan i særlige tilfælde indgå i kommunens afgørelse, at konkrete vilkår i en godkendelse eller tilladelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen. Det skal fremgå af afgørelsen, hvilke vilkår i godkendelsen eller tilladelsen, der bortfalder som følge af afgørelsen om den anmeldte ændring eller udvidelse.

Særligt om anmeldelse af ensilageopbevaringsanlæg

Kommunen kan på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige kravet om afskærmende beplantning omkring et anmeldt ensilageopbevaringsanlæg.

Særligt om anmeldelse af miljøteknologi

Kommunen kan forlænge den 3-årige afprøvningsperiode for anmeldt miljøteknologi med op til 1 år.

Orientering mv.

Forvaltningslovens regler om partshøring, klagevejledning mv. gælder. 

Organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrgodkendelseslovens §§ 61 eller 62, skal orienteres om afgørelsen.

Kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen via Digital Miljø Administration

Kommunen skal uploade afgørelsen på dma.mst.dk umiddelbart efter afgørelsen er truffet.

Ingen brugerbetaling

Kommunen kan ikke opkræve brugerbetaling for sagsbehandling efter anmeldeordningerne, fordi anmeldeordningerne ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1.

Registrering af afgørelser i husdyrgodkendelse.dk

Du skal registrere oplysninger om dato, udfald og hjemmel for afgørelsen af sagen via husdyrgodkendelse.dk senest 30 dage efter, at afgørelsen er truffet.