Anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 70 og 71

Versionshistorik

20-09-2018, version 2

Dette er den nyeste version af artiklen

Indholdsfortegnelse

Sådan gør du som ansøger

Anmeldelse af husdyranlæg og husdyr

Etablering af fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg, skal anmeldes til kommunen, idet en række nærmere oplistede oplysninger skal vedlægges. Nogle typer udvidelser eller ændringer af de nævnte anlæg skal også anmeldes.

Husdyranlæg med tilhørende dyrehold, der er lovligt etableret før den 1. august 2017, skal desuden anmelde første gang der ønskes en udvidelse eller ændring af dyreholdet.

Når kommunen har modtaget anmeldelsen, har kommunen en frist på 2 uger til eventuelt at gøre indsigelse i tilfælde af, at en forhåndsanmeldelse ikke er tilstrækkelig. Derfor må det anmeldte ikke udføres, før fristen er udløbet.

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for, at sagen kan klares med en anmeldelse, at de krav, der gælder for placering, indretning og drift af anlæg til dyreholdet, overholdes.

Hvis den ønskede etablering, ændring eller udvidelse er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, skal der ikke ske anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Sagen skal i stedet indgives efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Tilsvarende gælder, hvis der kan foretages anmeldelse efter en af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger.

Anmeldelse af hundehold

Etablering, udvidelse eller ændring af et hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger (herunder hundekenneler og hundepensioner), skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde en række oplysninger jf. § 71 stk.2..

Efter anmeldelsen er modtaget af kommunen, har kommunen en frist på 2 uger til eventuelt at gøre indsigelse i tilfælde af, at en forhåndsanmeldelse ikke er tilstrækkelig. Derfor må det anmeldte ikke udføres, før fristen er udløbet.

Sådan gør du som sagsbehandler

Anmeldelse af husdyranlæg og husdyr

Sagsbehandleren skal sørge for, at anmeldelsen bliver behandlet, så en eventuel indsigelse kan meddeles ansøger inden 2 uger efter anmeldelsen er modtaget.

Det skal påses, at det anmeldte kan udføres uden godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmeldeordninger.

Det skal også påses, at det anmeldte ikke er i strid med krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis det anmeldte umiddelbart strider mod bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, må kommunen gøre indsigelse og nærmere afklare, om der kan gives dispensation til det anmeldte.

Hvis forhåndsanmeldelse ikke er tilstrækkeligt, skal kommunen gøre indsigelse inden 2 uger efter modtagelsen, og der skal oplyses om, hvordan sagen i stedet skal indsendes og behandles m.v.

Anmeldelse af hundehold

Sagsbehandleren skal sørge for, at anmeldelsen bliver behandlet, så en eventuel indsigelse kan ske til ansøger inden 2 uger efter kommunen har modtaget anmeldelsen.

Det påses, at det anmeldte kan udføres uden andre tilladelser eller dispensationer i medfør af husdyrbruglovens regler.

Hvis forhåndsanmeldelse ikke er tilstrækkeligt, skal indsigelse gøres inden 2 uger efter modtagelsen af anmeldelsen med oplysning til anmelder om, hvordan sagen i stedet skal indsendes og behandles.