Kortgrundlag der anvendes i reguleringen

13-03-2023, version 10

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen

Indholdsfortegnelse

Kategori 1 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000områderne Natur kan være kategoriseret som ammoniakfølsom kategori 1-natur på baggrund af forskellige registreringer. Der er kategori 1 habitatnaturtyper og dertil kommer andre heder og overdrev indenfor Natura 2000 områderne, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, men som ikke er habitatnaturtyper.

De omfattede habitatnaturtyper og heder og overdrev vises i hvert sit lag på MiljøGIS-siden: Husdyrregulering.

Habitatnaturtyperne kortlægges med regelmæssige intervaller af Miljøstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. De fleste habitatnaturtyper er registreret enkeltvis med hver deres polygon med angivelse af hvilken habitatnaturtype, der er tale om. Nogle polygoner består dog af flere habitatnaturtyper der optræder ind mellem hinanden. I de tilfælde er den enkelte habitatnaturtype angivet med en lavere procentsats end 100. Procentsatsen fortæller hvor stor en del af polygonen, der udgøres af den pågældende habitatnaturtype. Lægger man procentsatserne for alle naturtyperne sammen summer de op til 100 for arealet. Du kan læse mere om kortlægningen af habitatnatur på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Registreringen af de § 3 beskyttede naturtyper, som vises på kortet, er vejledende. MiljøGis sidens ”kategori 1 heder og overdrev” er heder og overdrev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger indenfor Natura 2000 områderne. Hvis mere end 2500 m2 af overdrevet eller heden ligger indenfor Natura 2000 området, vil det blive vist. For de små overdrev, der overlapper med Natura 2000 grænsen, vises overdrevet som kategori 1 natur, hvis mindst 75% af overdrevet ligger indenfor Natura 2000 området. Det vil altid være op til en konkret vurdering at afgøre om naturtypen er omfattet af kategori 1. Der vil desuden være sammenfald med nogle af habitatnaturtyperne, i det omfang de er § 3-beskyttede heder og overdrev.

Naturtyperne vises enten som kategori 1 eller 2. Det betyder også, at et område der overlapper med Natura 2000 grænsen og vises som kategori 1, godt kan være omfattet af kategori 2 beskyttelsen for den del, der ligger udenfor Natura 2000 området. Det vil det være, hvis hele området er større end henholdsvis 2,5 for overdrevene og 10 ha for hederne, uanset at kun en mindre del ligger udenfor Natura 2000 området.

Kortet opdateres 2 gange om året. Det fremgår af temateksten på kortet, hvornår det er fra. I langt de fleste tilfælde stemmer registreringen på kortet overens med tilstanden i virkeligheden. I det naturen udvikler sig, kan områder dog vokse sig ud af eller ind i beskyttelsen.

Er der tvivl, om det registrerede areal er en hede eller et overdrev, eller hvor grænsen går præcist, er det kommunen der oplyser om arealets udstrækning og afgrænsning. Kommunen skal, i henhold til bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, inden 4 uger, efter de er blevet spurgt, oplyse om arealet er beskyttet. En tilsvarende bestemmelse i husdyrgodkendelsesloven forpligter kommune til at oplyse om placering og udstrækning af kategori 1 og 2 natur.

Kategori 2 natur

Kategori 2 natur er følgende ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Natura 2000-områder

a) højmoser,

b) lobeliesøer,

c) heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og

d) overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.

MiljøGis-siden for husdyrregulering vises Kategori 2 natur. Kortlaget er ligesom kategori 1 laget vejledende og består af kendte forekomster af højmoser- og lobeliesøer udenfor Natura 2000 områderne i et lag og Kategori 2 heder og overdrev i et andet lag. Højmose- og lobeliesølaget bygger på en ikke opdateret registrering, hvilket betyder, at laget er behæftet med usikkerhed. Kortet har i 2020 fået en mindre opdatering, så de områder, der lå indenfor Natura 2000 områderne er taget ud, og der er tilføjet kontrolovervågningsdata af habitatnaturtyperne 7110 aktive højmoser og 7120 nedbrudte højmoser med mulighed for gendannelse, som er en del af Novana overvågningsprogrammet. Der er tale om beliggenheden af prøvefelter, altså et punkt på et kort. Det vil derfor kræve en tolkning at anvende data om 7110-/7120-bestemte prøvefelter til en evt. områdeafgrænsning. Se nærmere i vejledningen til kap 1 om kommunernes vurdering af moserne. 

Gislaget med kategori 2 heder og overdrev er de § 3 beskyttede overdrev og heder, der overholder størrelseskriterierne og ligger udenfor Natura 2000 områderne. De viste § 3 beskyttede heder og overdrev er lavet på baggrund af et udtræk - af heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha beliggende udenfor Natura 2000 områder - fra Danmarks Arealinformation. Udtrækket laves 2 gange om året, og det fremgår af kortets tematekst, hvornår kortet er fra. Mindre overdrev, der sammen med andre overdrev højst 8 m fra hinanden overholder størrelseskriteriet, er taget med. Dette er gjort efter erfaring fra den første GIS analyse, hvor mange kategori 2 overdrev ikke kom med i det vejledende lag, fordi de er digitaliseret i hver deres polygon, selvom de ligger helt op ad hinanden og derfor reelt udgør 1 - større- overdrev. F.eks. findes der store overdrev, der er gennemskåret af en mindre vej, og derfor er digitaliseret i 2 polygoner. Kortet opdateres 2 gange om året. Der kan således være sket ændringer i naturtypernes udstrækning siden udtrækket. På grund af GIS analysens generaliseringer og det forhold at § 3 laget ændrer sig, er kortet kun vejledende, og det er kommunen der vurderer områdets beskyttelsesstatus.

Desuden vil visningen af, om et område er kategori 1, 2 eller 3 i enkelte tilfælde være misvisende. Dette skyldes, at kortet er dannet ved at opstille kriterier for, hvornår hederne og overdrevene falder i henholdsvis kategori 1, 2 eller 3. Kortet viser § 3 beskyttede overdrev større end 2,5 ha og heder større end 10 ha, der ligger udenfor Natura 2000 områderne. Overlapper heder og overdrev (der overholder størrelseskriteriet) Natura 2000 grænsen, er den del, der ligger udenfor Natura 2000 området, beskyttet som kategori 2 naturtype. Alle heder og overdrev, der opfylder størrelseskriteriet og overlapper grænsen til natura 2000, er taget med, hvis

  • arealet indenfor natura 2000 er mindre end 2500 m²,
  • arealet indenfor natura 2000 er større end 2500 m², og den del der ligger indenfor er mindre end 75% af det samlede areal.

Er der tvivl om størrelsen af heden eller overdrevet, er det- ligesom for kategori 1 natur - kommunen, der kan svare på det. Se forrige afsnit. 

Naturtyperne vises enten som kategori 1 eller 2. Det betyder også, at et område, der vises som kategori 2, jf. ovenstående kriterier, er omfattet af kategori 1 beskyttelsen for den del af overdrevet/heden, der ligger indenfor natura 2000 området. Kortet kan således bruges til hjælp til at se hvilke naturtyper, der falder i hvilke kategorier, men ansøger skal samtidig forholde sig til den oplysning, at en del af overdrevet/heden ligger indenfor natura 2000 området. Denne del er beskyttet jf. reglerne for kategori 1 natur, selvom hele området vises vejledende som kategori 2.

Regulering knyttet til Kategori 1 og 2 natur

Husdyrgødningen skal udbringes med særlige teknikker i bræmmer op til kategori 1 natur og højmoser og lobeliesøer, der er omfattet af kategori 2.

Der gælder endvidere afstandskrav til natur omfattet af kategori 1 og 2 (gælder i denne sammenhæng alle kategori 2-naturtyper) ved placering af markstakke med oplag af komposteret organisk gødning.

Beskyttelsesniveauet for kategori 1-natur og kategori 2-natur omfatter også forbudszoner, hvor der ikke må opføres staldanlæg og desuden krav til den maksimale tilladte totaldeposition fra husdyrproduktioner, der skal godkendes, til kategori 1 og 2 natur. 

Kategori 3 natur

Kategori 3 natur er potentielt ammoniakfølsomme naturtyper. Kommunen foretager en konkret vurdering af, om de viste naturtyper er ammoniakfølsomme og om de vil blive berørt af den ekstra ammoniakdeposition fra husdyranlægget, der skal have en godkendelse. Læs mere om reglerne og om hvordan områderne vurderes i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13.

Moser, overdrev og heder

Kortet er et udtræk af de pågældende naturtyper beskyttet efter nbl § 3 fra Danmarks Arealinformation i maj 2020. Kortet opdateres 2 gange om året.

For de Kategori 3 områder, der er heder og overdrev, vises dem der ligger helt udenfor Natura 2000 områder og er mindre end henholdsvis 10 ha og 2,5 ha. I beregningen af størrelserne tages alle heder nærmere hinanden end 8 m med, hvis deres samlede areal er mindre end 10 ha. På tilsvarende vis, kommer alle overdrev nærmere hinanden end 8 m med i beregningen, hvis deres samlede areal er mindre end 2,5 ha. Se nærmere herom i afsnittet om kortet over kategori 2 heder og overdrev Hvis områderne overlapper med Natura 2000 grænsen vises de som kategori 3, hvis

  • arealet indenfor natura 2000 er mindre end 2500 m², og
  • arealet indenfor natura 2000 er større end 2500 m² og den del der ligger indenfor er mindre end 75% af det samlede areal.

For kategori 3 moserne vises beskyttede moser, der ligger helt udenfor Natura 2000 områderne, eller moser der overlapper grænsen, men mindst 50% af mosen ligger udenfor Natura 2000 området.

Ansøger og kommune skal være opmærksom på, at de heder og overdrev vist som kategori 3, der ligger henover Natura 2000 grænsen, er beskyttet kategori 1 område for den del, der ligger indenfor Natura 2000 området. Så selv om de på det vejledende kort vises som kategori 3, fordi størstedelen af det pågældende område ligger udenfor Natura 2000 området, vil den del af heden eller overdrevet, der ligger indenfor natura 2000 området, være beskyttet kategori 1 natur.

Potentielt ammoniakfølsomme skove

Kortet er udarbejdet af Københavns Universitet i 2016 efter de kriterier der fremgår af bekendtgørelsens § 2 no. 3. og opdateret af miljøstyrelsen i 2019 i forhold til de nye Natura 2000 områder. På kortet vises de tre kategorier:

  • Skove med en lang kontinuitet, som bygger på data fra Videnskabernes Selskabs kort over skove omkring 1780 kombineret med eksisterende skove. Arealerne kan have været skovdækket i mere end 200 år.

  • Skove, der er vokset op af sig selv på et naturareal , som bygger på en analyse af § 3 beskyttede arealer, med et trækronedække på ned til 10-20 %,

  • Skove med en score på mere end 13 i forhold til ”high nature value”, som bygger på kortgrundlag fra 2015 over områder med en høj natur score. Kortet blev lavet for at kunne prioritere indsatser i skove og danne baggrund for en planlagt feltkortlægning af naturværdier.

Sammen med kortet har Københavns Universitet udgivet en rapport, der nærmere beskriver grundlaget for kortet. Derudover indeholder rapporten også en vejledning til kommunerne i hvordan de foretager vurderingen af, hvorvidt skoven er ammoniakfølsom og hvor meget ammoniak den kan tåle. Kortet viser 148.870 ha potentiel ammoniakfølsom skov og erstatter det forhenværende kort over potentielt ammoniakfølsomme skove (ca. 400.000 ha), som blot viste, hvor der var skov. Det nuværende kort er udarbejdet efter bedst tilgængelig viden, hvorfor kommunerne i meget vid udstrækning vil kunne basere deres sagsbehandling på udpegningerne på kortet. Dog er det nødvendigt for kommunen konkret at vurdere, om de kortlagte områder lever op til definitionen af ammoniakfølsom skov. Se nærmere om vurderingen i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13.