Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 17, §§ 42-45

Særregler for IE-husdyrbrug

22-12-2017, version 1

Dette er en tidligere version af artiklen.

Miljøledelse

§ 42

Den 21. februar 2017 blev Europa-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) om fastsættelse af BAT for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin offentliggjort. BAT-konklusionen [JRJ1] indeholder bl.a. krav om, at IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der lever op til kravene i konklusionen. Kravet om miljøledelse er indarbejdet som generelle og umiddelbart anvendelige regler, dvs. kommunen skal ikke tage stilling til kravet om miljøledelse i forbindelse med af konkrete afgørelser, og der skal ikke sættes vilkår herom. Kravet betyder i hovedtræk, at den, der er ansvarlig for husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem.

 

Hvem er omfattet af reglerne?

Det er alene IE-husdyrbrug, der skal have et miljøledelsessystem. IE-husdyrbrug er defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 11, se vejledningen til denne bestemmelse.

 

Hvornår gælder kravet?

Husdyrbruget skal opfylde kravet om et miljøledelsessystem fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven eller senest den 21. februar 2017. Kravet indebærer, at miljøledelsessystemet skal være etableret i henhold til § 42 og virke på dette tidspunkt.

 Kravet om miljøledelsessystem

Den ansvarlige for husdyrbruget skal formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, og der skal fastættes konkrete miljømål. Der skal også udarbejdes en handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål. Hvert år skal miljøarbejdet med miljømålene evalueres, og om nødvendigt skal der foretages justeringer af mål og handlingsplaner. Selve miljøledelsessystemet skal gennemgås minimum én gang om året.

Den ansvarlige kan selv bestemme, hvilket miljøledelsessystem der anvendes, men skal sørge for at kunne dokumentere, at kravene overholdes. Husdyrbruget kan anvende et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001), hvilket vil overholde kravene i § 42.

Husdyrbruget kan også vælge et mindre omfattende system. Miljøstyrelsen har udarbejdet et miljøledelsessystem med en række hjælpeværktøjer, som sikrer, at husdyrbruget overholder betingelserne i § 42, stk. 2, og at der kan fremlægges dokumentation herfor, jf. § 42, stk. 3. Miljøledelsessystemet findes på dette sted.

Med afsæt i vejledningsmaterialet kan husdyrbruget opstille sin miljøpolitik. Den kan f.eks. indeholde disse elementer:

 

  • Lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet overholdes
  • Politikker og mål revideres en gang årligt
  • Miljøledelsessystemet vedligeholdes
  • Husdyrbruget følger principperne om godt landmandskab og producerer i respekt for miljø og omgivelser.
  • Medarbejdere er informeret omkring vores miljøpræstationer.
  • Miljøbelastningen reduceres ved aktiviteter under hensyntagen til tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer

 

Med afsæt i husdyrbrugets miljøpolitik skal der opstilles en handlingsplan med konkrete indsatsområder. Der kan her tages afsæt i relevante områder, hvor der kan gøres en indsats for at spare:

 

  • RÅVARER: Foder, rengøringsmidler, andre hjælpestoffer, effektivitet, sprøjtemidler
  • VAND: Drikkevandsspild, vaskevand, rengøring af malkeanlæg
  • AFFALD: Nedbringe mængden, sortering, genanvendelse
  • ENERGI: Lys, ventilation, varmelamper, mælkeanlæg og mælkekøling, fyring, varmekilde, isolering varmefordeling, genvinding, brændstof, dæktype, reduceret kørsel, udskiftning af materiel.

 

Med henblik på at kunne dokumentere miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan, skal IE-husdyrbruget opbevare dokumentation, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter, som kan forevises ved tilsyn. Dokumentationen skal opbevares i 5 år. Overholdelse af reglerne om miljøledelse indgår i det regelmæssige tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sammenhængen til scoresystemet i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Efter miljøtilsynsbekendtgørelsen skal der udarbejdes en prioriteringsliste for tilsyn med husdyrbrug. Der skal i den forbindelse gennemføres en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel forurening. På baggrund heraf opnås en score. De husdyrbrug, der scorer lavest, nøjes med basistilsyn, mens de, der scorer højt, får hyppigere tilsyn.

I denne miljørisikovurdering indgår bl.a. husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer. Når husdyrbruget overholder kravene i § 42, og der er dokumenteret løbende miljøforbedringer over en periode på mindst et år, vil husdyrbruget opfylde betingelserne for at opnå en miljøscore på 1.

Hændelser og uheld

§ 43

Hvis der sker hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der berører miljøet mærkbart, skal kommunen fortage de ændringer i vilkårene i godkendelsen, som findes nødvendige for at begrænse konsekvenserne for miljøet eller forhindre yderligere hændelser eller uheld. Ændringerne af vilkårene sker i form af påbud. Den 8-årige retsbeskyttelse efter husdyrbrugloven gælder ikke ved påbud efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43.

Reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om hændelser eller uheld supplerer reglerne om miljøskade i kapitel 5 a i husdyrbrugloven. Ved miljøskade eller overhængende fare for miljøskade skal situationen håndteres efter reglerne i husdyrbruglovens kapitel 5 a. Der er fastsat bestemmelser om, hvad der forstås ved miljøskade, i miljøskadelovens §§ 7-11.

 Manglende overholdelse af godkendelsesvilkår

§ 44

Den ansvarlige for driften af et IE-husdyrbrug skal straks rette henvendelse til kommunen, hvis husdyrbruget konstaterer, at godkendelsesvilkårene ikke kan overholdes. Den ansvarlige for driften skal samtidig straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

 Ophør

§ 45

Ved ophør af aktiviteter på et IE-husdyrbrug bliver husdyrbruget omfattet af reglerne i kapitel 4 b i jordforureningsloven, der omhandler afhjælpning af jord- og grundvandsforurening ved ophør af driften af bestemte aktiviteter på listevirksomheder og husdyrbrug. Det er således afgørende, hvornår eller ved hvilke forudsætninger, IE-husdyrbruget anses for ophørt.

 Hvilke situationer omfattes?

Nedenfor gennemgås de situationer, der efter § 45 forstås som ophør.

 

1)      Ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget (§ 45, stk. 2, nr. 1)

Hvis et IE-husdyrbrug stopper alle sine aktiviteter, er det ophørt som IE-husdyrbrug.

 

2)      Delvis nedsættelse af aktiviteterne på IE-husdyrbruget (§ 45, stk. 2, nr. 2)

Hvis et IE-husdyrbrug har meddelt kommunen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, anses husdyrbruget for ophørt som IE-husdyrbrug.

 

3)      Helt eller delvist bortfald på et husdyrbrug med en godkendelse efter lovens § 16 a, stk. 2, som følge af, at produktionen ikke opretholdes i tilstrækkelig grad (§ 45, stk. 2, nr. 3).

Hvis kontinuitetsbrudreglen i husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, indebærer, at husdyrbrugets produktionsret er bortfaldet i et sådant omfang, at produktionen ikke kan overstige stipladsgrænserne, er IE-husdyrbruget ophørt. Se nærmere om lovens § 59 a i vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19.

 

4)      Helt eller delvist bortfald på et IE-husdyrbrug med en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 eller en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, som følge af, at produktionen ikke opretholdes i tilstrækkelig grad (§ 45, stk. 2, nr. 4).

Hvis kontinuitetsbrudreglen i bekendtgørelsens § 48, stk. 2, medfører, at husdyrbrugets produktionsret er bortfaldet i et sådant omfang, at produktionen ikke kan overstige stipladsgrænserne, er IE-husdyrbruget ophørt. Se nærmere om bekendtgørelsens § 48 i vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19.

 

Meddelelse til kommunen

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 3, skal ophøret anmeldes til kommunen med oplæg til vurdering efter reglerne i jordforureningslovens § 38 k, stk. 1. Anmeldelsen skal indsendes senest 4 uger efter driftsophør.

Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Hvis der kan være en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal der også være et oplæg til forebyggende foranstaltninger.

Kommunen skal offentliggøre information om de foranstaltninger, som husdyrbruget har truffet ved definitivt driftsophør. Kravene til offentliggørelse følger af bekendtgørelsens § 56.

Kapitel 4 b i jordforureningsloven

Ved ophør skal den ansvarlige for driften bl.a. vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter. Inden vurderingen foretages, skal den ansvarlige for driften indsende oplæg herom til kommunen, som giver påbud om, hvordan vurderingen skal foretages og fastsætter en frist herfor. Kommunen kan bl.a. give påbud om at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lign. til brug for vurderingen. Hvis der er tale om jordforurening, finder reglerne i jordforureningsloven anvendelse, herunder regler om fjernelse af forurening eller foranstaltninger til sikring af, at forureningen ikke udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, se nærmere herom i jordforureningsloven.

 

Link til BAT-konk på MST’s hjemmeside