Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 17, §§ 42-51

Særregler for IE-husdyrbrug

30-06-2020, version 4

Dette er en tidligere version af artiklen.

Generelt om kapitel 17

Kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder en række særregler for IE-husdyrbrug. EU-kommissionen har den 21. februar 2017 offentliggjort BAT-konklusioner for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, dvs. husdyrbrug omfattet af IE-direktivet (IE-husdyrbrug). Med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2020, er en række krav, der følger af BAT-konklusionerne, indarbejdet som generelle og umiddelbart anvendelige regler, dvs. at kommunerne ikke skal tage stilling til kravene i forbindelse med konkrete afgørelse, og der skal ikke stilles vilkår herom.

Hvem er omfattet af reglerne?

Det er alene IE-husdyrbrug, der er omfattet af bestemmelserne i kapitel 17. IE-husdyrbrug er defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 11, se vejledningen til denne bestemmelse.

Hvornår gælder kravene?

De bindende krav til IE-husdyrbrug, der er fastsat i §§ 42-44, § 46 og § 48, skal være opfyldt fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven. Kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48, skal endvidere overholdes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet. For andre IE-husdyrbrug skal kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48, være opfyldt senest den 21. februar 2021. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 69, stk. 5.

De bindende krav, som er fastsat i §§ 37-38, 42-48 og 50 træder senest den 21. februar 2021 i stedet for vilkår, der må være fastsat i IE-husdyrbrugets godkendelse for samme forhold. Såfremt IE-husdyrbruget har et vilkår efter § 37 i den tidligere gældende bekendtgørelse (718/2019), gælder vilkåret, indtil kravet afløses af de bindende krav i § 46, jf. den nugældende bekendtgørelses § 69, stk. 5, som beskrevet ovenfor.

Kravet om miljøledelsessystem til IE-husdyrbrug, som fremgik af den tidligere gældende bekendtgørelse (718/2019), finder fortsat anvendelse for IE-brug, der er omfattet af kravet om miljøledelsessystem, jf. § 43, stk. 4, 1. pkt., i den tidligere gældende bekendtgørelse (718/2019).

Miljøledelse

§ 42

IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der lever op til kravene i konklusionen. Kravet om miljøledelse er indarbejdet som generelle og umiddelbart anvendelige regler, dvs. kommunen skal ikke tage stilling til kravet om miljøledelse i forbindelse med konkrete afgørelser, og der skal ikke sættes vilkår herom. Kravet betyder i hovedtræk, at den, der er ansvarlig for husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem.

Kravet om miljøledelsessystem

Den ansvarlige for husdyrbruget skal formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, og der skal fastættes konkrete miljømål. Der skal også udarbejdes en handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål. Hvert år skal miljøarbejdet med miljømålene evalueres, og om nødvendigt skal der foretages justeringer af mål og handlingsplaner. Selve miljøledelsessystemet skal gennemgås minimum én gang om året.

Den ansvarlige kan selv bestemme, hvilket miljøledelsessystem, der anvendes, men skal sørge for at kunne dokumentere, at kravene overholdes. Husdyrbruget kan anvende et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001), hvilket vil overholde kravene i § 42.

Husdyrbruget kan også vælge et mindre omfattende system. Miljøstyrelsen har udarbejdet et miljøledelsessystem med en række hjælpeværktøjer, som sikrer, at husdyrbruget overholder betingelserne i § 42, stk. 2, og at der kan fremlægges dokumentation herfor, jf. § 42, stk. 3. Miljøledelsessystemet findes på dette sted. Se i øvrigt vejledningen om miljøledelse.  

Med afsæt i vejledningsmaterialet kan husdyrbruget opstille sin miljøpolitik. Den kan f.eks. indeholde disse elementer:

  • Lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet overholdes
  • Politikker og mål revideres en gang årligt
  • Miljøledelsessystemet vedligeholdes
  • Husdyrbruget følger principperne om godt landmandskab og producerer i respekt for miljø og omgivelser
  • Medarbejdere er informeret om vores miljøpræstationer
  • Miljøbelastningen reduceres ved aktiviteter under hensyntagen til tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer

Med afsæt i husdyrbrugets miljøpolitik skal der opstilles en handlingsplan med konkrete indsatsområder. Der kan her tages afsæt i relevante områder, hvor der kan gøres en indsats for at spare:

  • RÅVARER: Foder, rengøringsmidler, andre hjælpestoffer, effektivitet, sprøjtemidler
  • VAND: Drikkevandsspild, vaskevand, rengøring af malkeanlæg
  • AFFALD: Nedbringe mængden, sortering, genanvendelse
  • ENERGI: Lys, ventilation, varmelamper, mælkeanlæg og mælkekøling, fyring, varmekilde, isolering varmefordeling, genvinding, brændstof, dæktype, reduceret kørsel, udskiftning af materiel

Med henblik på at kunne dokumentere miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan, skal IE-husdyrbruget opbevare dokumentation, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter, som kan forevises ved tilsyn. Dokumentationen skal opbevares i 5 år. Overholdelse af reglerne om miljøledelse indgår i det regelmæssige tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sammenhængen til scoresystemet i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Efter miljøtilsynsbekendtgørelsen skal der udarbejdes en prioriteringsliste for tilsyn med husdyrbrug. Der skal i den forbindelse gennemføres en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre. Dels for sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels for konsekvensen af en potentiel forurening. På baggrund heraf opnås en score. De husdyrbrug, der scorer lavest, nøjes med basistilsyn, mens de, der scorer højt, får hyppigere tilsyn.

I denne miljørisikovurdering indgår bl.a. husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer. Når husdyrbruget overholder kravene i § 42, og der er dokumenteret løbende miljøforbedringer over en periode på mindst et år, vil husdyrbruget opfylde betingelserne for at opnå en miljøscore på 1.

Oplæring af personale

§ 43

IE-husdyrbrugene skal efter § 43 sørge for at oplære eksisterende og nye medarbejdere. Overordnet set skal oplæringen angå relevant regulering, transport- og udbringning af husdyrgødning, reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv.

Formålet med denne bestemmelse er at undgå uheld og utilsigtet forurening ved at sikre, at medarbejderne opnår tilstrækkeligt kendskab til relevante regler, processer og forhold, som driften af et IE-husdyrbrug er forbundet med. Medarbejderne vil efter oplæring være i stand til at agere inden for de regelforskrevne rammer for driften af IE-husdyrbruget, identificere potentielle risici, fejl og mangler, for dermed at kunne forebygge uheld, samt opnå opdateret viden om håndtering af sædvanlige uheld.

Med henblik på at understøtte løbende oplæring og sikre, at den relevante viden er tilgængelig for personalet, er IE-husdyrbrugene forpligtiget til at sikre, at et oplæringsmateriale, der angår de forhold som følger af bestemmelsen, er tilgængeligt for personalet. Oplæringsmaterialet skal endvidere kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden, jf. stk. 2.

Mijø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen forventer at udarbejde et vejledende oplæringsmateriale, der lever op til bestemmelsen i efteråret 2020. 

IE-husdyrbrugene er ikke underlagt en pligt til at anvende det vejledende materiale, som ministeriet udarbejder. IE-husdyrbruget kan således vælge at udarbejde sit eget materiale, som f.eks. tilpasses de konkrete forhold, dog skal indholdet af materialet til enhver tid være i overensstemmelse med § 43, stk. 1. IE-husdyrbruget vil endvidere under alle omstændigheder være forpligtet at sikre, at materialet til enhver tid er opdateret, herunder i forhold til beskrivelsen af det gældende regelgrundlag.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab

§ 44

Bestemmelsen indeholder krav om, at IE-husdyrbrugene skal udarbejde en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld. Derudover kræves at det enkelte IE-husdyrbrug udarbejder en beredskabsplan for håndtering af uventede emissioner og hændelser.  

Plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse

IE-husdyrbruget forpligtes til at planlægge og gennemføre en struktureret gennemgang af anlæg og materiel efter bekendtgørelsens § 44, stk. 2. Forpligtelsen skal sikre, at husdyrbrugets drift og indretninger er forsvarlige, samt at reparationer og vedligeholdelse håndteres og prioriteres behørigt. Det kan ses som en forebyggende plan, da regelmæssig gennemgang, reparation og vedligeholdelse har til hensigt at minimere risikoen for forurening.

Det bemærkes at bestemmelsen ikke har betydning for reglerne om beholderkontrol, som fortsat finder anvendelse. Hertil er en væsentlig forskel, at kontrollen skal foretages af det ansvarlige driftspersonale og ikke af en autoriseret kontrollant.

Kontrol, reparation og vedligeholdelse skal efter bekendtgørelsens § 44, stk. 4 foretages regelmæssigt. Det vil være op til det enkelte husdyrbrug at fastlægge frekvensen på baggrund af de konkrete forhold. Kontrol af gyllebeholdere skal dog som minimum gennemgås én gang årligt.

Den ansvarlige for husbruget kan vælge at planen for kontrol, reparation og vedligeholdelse indgår som en del af husdyrbrugets miljøledelsessystem, herunder som en del af den handlingsplan, der har til formål, at sikre, at husdyrbrugets miljøpolitik og miljømål opnås. 

Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen forventer at udarbejde et vejledende materiale i efteråret 2020, som skal sikre, at § 44, stk. 2 overholdes. IE-husdyrbrugene er ikke underlagt en pligt til at anvende det vejledende materiale, men kan vælge at udarbejde eget materiale.

Beredskabsplan

Beredskabsplanen efter bekendtgørelsens § 44, stk. 3 angår husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger mv. til brug for husdyrhold. Udbringning er fortsat kun reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bestemmelsen omfatter derfor alene drænsystemer, der er knyttet til anlæg og ikke dræn på markarealer til afvanding.  

Hændelser og uheld

§ 45

Hvis der sker hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der berører miljøet mærkbart, skal kommunen fortage de ændringer i vilkårene i godkendelsen, som findes nødvendige for at begrænse konsekvenserne for miljøet eller forhindre yderligere hændelser eller uheld. Ændringerne af vilkårene sker i form af påbud. Den 8-årige retsbeskyttelse efter husdyrbrugloven gælder ikke ved påbud efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45.

Reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om hændelser eller uheld supplerer reglerne om miljøskade i kapitel 5 a i husdyrbrugloven. Ved miljøskade eller overhængende fare for miljøskade skal situationen håndteres efter reglerne i husdyrbruglovens kapitel 5 a. Der er fastsat bestemmelser om, hvad der forstås ved miljøskade, i miljøskadelovens §§ 7-11.

Fodringskrav

§ 46

For at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles med husdyrgødningen for IE-husdyrbruget, er det en betingelse, at enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.

Bemærk at den ammoniakreducerende effekt af fodringsstrategier, der følger af bestemmelsen, på nuværende tidspunkt er ukendt. Der er derfor ikke muligt at opnå fradrag i beregningen af ammoniakemissionen under henvisning til anvendte fodringsteknologier. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, , som minimum anvende enten fasefodring, fytase eller letfordøjeligt uorganisk fosfat.

Energieffektiv belysning

§ 47

For eksisterende IE-anlæg foreligger krav om at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med bygningsreglementets regler, jf. byggelovens § 5

Af det nugældende bygningsreglement følger det, at bygninger skal forsynes med energieffektiv belysning, hvilket bl.a. indebærer anvendelse af lyskilder med en virkningsgrad for almenbelysningen på over 50 lm/W. For effektbelysning og arbejdslamper er effektiv belysning på over 15 lm/W, jf. §§ 382-383.

Det bemærkes at kravet om energieffektiv belysning først indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningskilder. Belysningskilde skal forstås som henholdsvis enkelte lyskilder (pærer), lamper eller egentlige belysningssystemer udskiftes. Det bemærkes at § 47, ikke udløser krav om større udskiftninger som følge af fx et enkelt defekt lysstofrør. Indebærer udskiftningen af et defekt lysstofrør, at lyssystemer, armaturer mv. skal udskiftes, må bestemmelsen fortolkes således, at lysstofrøret er en del af belysningssystemet, og at kravet om udskiftning derfor først indtræder, når systemet, som lysstofrøret er en del af, udskiftes.

Støvemissioner fra staldanlæg

§ 48

IE-husdyrbruget skal sikre, at støvforurening fra staldanlægget reduceres. Husdyrbruget skal som minimum anvende en af de tre forskrevne metoder i § 48, eller en kombination heraf. Metoderne indebærer, at støvproduktionen enten reduceres ved den umiddelbare kilde, i anlægget eller behandling af afgangsluften.   

Behandling ved den umiddelbare kilde kan eksempelvis ske ved anvendelse af grovere strøelse, sprede frisk strøelse med hånden, ad libitum-fodring, vådfoder, foderpiller mv. Støvreduktion kan også ske i staldanlægget ved eksempelvis at sprøjte med vandtåge eller olie. Hvorimod afgangsluften behandles ved et luftrensningssystem.

IE-husdyrbrugets konkrete teknik til reduktion af støvforurening bør fremgå som et punkt i forbindelse med tilsynsbesøg, således at husdyrbruget nærmere kan redegøre for efterlevelse af bestemmelsen.

 Manglende overholdelse af godkendelsesvilkår

§ 49

Den ansvarlige for driften af et IE-husdyrbrug skal straks rette henvendelse til kommunen, hvis husdyrbruget konstaterer, at godkendelsesvilkårene samt de umiddelbart bindende krav i §§ 37-38, §§ 42-48 og § 50 ikke kan overholdes. Den ansvarlige for driften skal samtidig straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkår og krav igen overholdes.

Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen

§ 50

Ifølge § 50 skal IE-husdyrbruget årligt indberette en række oplysninger til kommunalbestyrelsen. Indberetningen skal senest indsendes den 31. marts hvert år, jf. § 50 stk. 2. Informationerne skal angå det forudgående kalenderår. Kun i situationer hvor kommunalbestyrelsen inden for det seneste kalenderår har gennemført tilsyn til bedriften kan det undlades, jf. § 50 stk. 3.

Formålet med reglerne i § 50 er at give kommunen bedre mulighed for at kontrollere, om husdyrbrugets emissioner kan antages at være inden for det i godkendelsen tilladte.

Reglen om årlig indberetning til kommunen er en implementering af IE-direktivets artikel 14, stk. 1, litra d.

Ophør

§ 51

Ophørsreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51 forpligter IE-husdyrbrugene til at følge nærmere bestemte regler i jordforureningsloven i tilfælde af ophør. Herefter fastsætter bestemmelsen i stk. 2, hvornår forpligtelsen efter jordforureningsloven træder i kraft, dvs. hvad der skal forstås ved ophør i den sammenhæng.

Bestemmelsens ophørsdefinition har således alene betydning for, hvornår reglerne i jordforureningsloven finder anvendelse.

Det vil sige, at uanset om IE-bruget er ophørt i henhold til § 51, og derfor skal følge bestemmelser i jordforureningsloven, vil det stadig have samme godkendelse indtil det søger om en ny godkendelse/tilladelse. Hvis bruget opretholder sin IE-godkendelse, betyder det altså, at bruget fortsat skal overholde de vilkår, der fremgår af godkendelsen samt de generelle regler, som finder anvendelse på IE-husdyrbrug, herunder også revurderingsforpligtelsen.

Derfor skal producenten/ejeren på IE-bruget selv ansøge om og opnå en ny godkendelse/tilladelse, hvis producenten/ejeren ønsker at blive undtaget for vilkår og de generelle regler tilknyttet til IE-bruget.

Ved ophør af aktiviteter på et IE-husdyrbrug bliver husdyrbruget omfattet af reglerne i kapitel 4 b i jordforureningsloven, der omhandler afhjælpning af jord- og grundvandsforurening ved ophør af driften af bestemte aktiviteter på listevirksomheder og husdyrbrug. Det er således afgørende, hvornår eller ved hvilke forudsætninger, IE-husdyrbruget anses for ophørt.

Hvilke situationer omfattes?

Nedenfor gennemgås de situationer, der efter § 51 forstås som ophør. 

1)  Ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget (§ 51, stk. 2, nr. 1)

Hvis et IE-husdyrbrug stopper alle sine aktiviteter, er det ophørt som IE-husdyrbrug.

2)  Delvis nedsættelse af aktiviteterne på IE-husdyrbruget (§ 51, stk. 2, nr. 2)

Hvis et IE-husdyrbrug har meddelt kommunen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, anses husdyrbruget for ophørt som IE-husdyrbrug, men skal dog stadig følge vilkårene i miljøgodkendelsen samt generelle regler, som gælder for IE-brug, indtil der evt. søges og opnås en ny miljøgodkendelse. 

3)  Helt eller delvist bortfald på et husdyrbrug med en godkendelse efter lovens § 16 a, stk. 2, som følge af, at produktionen ikke opretholdes i tilstrækkelig grad (§ 51, stk. 2, nr. 3).

Hvis kontinuitetsbrudreglen i husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2, indebærer, at husdyrbrugets produktionsret er bortfaldet i et sådant omfang, at produktionen ikke kan overstige stipladsgrænserne, er IE-husdyrbruget ophørt. Se nærmere om lovens § 59 a i vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19. Produktionen skal dog stadig foregå på de vilkår, der findes i godkendelsen, samt de generelle regler, som gælder for IE-brug, indtil der evt. søges og opnås en ny miljøgodkendelse. 

4)  Helt eller delvist bortfald på et IE-husdyrbrug med en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens § 12, stk. 1, nr. 1-3, som følge af, at produktionen ikke opretholdes i tilstrækkelig grad (§ 51, stk. 2, nr. 4).

Hvis kontinuitetsbrudsreglen i bekendtgørelsens § 55, stk. 2, medfører, at husdyrbrugets produktionsret er bortfaldet i et sådant omfang, at produktionen ikke kan overstige stipladsgrænserne, er IE-husdyrbruget ophørt. Produktionen skal dog stadig foregå på de vilkår, der findes i godkendelsen samt de generelle regler, der gælder for IE-brug, indtil der evt. søges og opnås en ny miljøgodkendelse. Se nærmere om bekendtgørelsens § 55 i vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19.

Meddelelse til kommunen

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 3, skal ophøret anmeldes til kommunen med oplæg til vurdering efter reglerne i jordforureningslovens § 38 k, stk. 1. Anmeldelsen skal indsendes senest 4 uger efter driftsophør.

Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Hvis der kan være en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal der også være et oplæg til forebyggende foranstaltninger.

Kommunen skal offentliggøre information om de foranstaltninger, som husdyrbruget har truffet ved definitivt driftsophør. Kravene til offentliggørelse følger af bekendtgørelsens § 62.

Kapitel 4 b i jordforureningsloven

Ved ophør skal den ansvarlige for driften bl.a. vurdere jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af de pågældende aktiviteter. Inden vurderingen foretages, skal den ansvarlige for driften indsende oplæg herom til kommunen, som giver påbud om, hvordan vurderingen skal foretages, og fastsætter en frist herfor. Kommunen kan bl.a. give påbud om at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lign. til brug for vurderingen. Hvis der er tale om jordforurening, finder reglerne i jordforureningsloven anvendelse, herunder regler om fjernelse af forurening eller foranstaltninger til sikring af, at forureningen ikke udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, se nærmere herom i jordforureningsloven.