Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 16, §§ 40-42 Husdyrbrugloven §§ 40, 41 og 43 a

Revurdering af godkendelser

01-08-2018, version 2

Dette er en tidligere version af artiklen.

Efter reglerne i husdyrbruglovens kapitel 4 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 16 skal kun IE-husdyrbrug revurderes. Der er dog en særlig undtagelse i forhold til ikke IE-husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 11 og 12 eller efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Disse er – af hensyn til den danske implementering af habitatdirektivet – underlagt en begrænset revurdering med henblik på at sikre overholdelse af totaldepositionskravene. 

I vejledningen til bekendtgørelsens kapitel 16 gennemgås reglerne om revurdering af godkendelser af henholdsvis IE-husdyrbrug og ikke IE-husdyrbrug, herunder med beskrivelse af en metode til sortering af de forskellige typer af sager. Endvidere beskrives, hvorledes revurderingen foregår i forhold til revurdering af husdyrbrug, der har en godkendelse med en produktionsramme som et maksimalt antal dyr/dyrenheder.

Udgangspunktet er, at revurderingen sker første gang 8 år efter godkendelsen er meddelt og herefter hvert 10. år. Herved respekteres den 8-årige retsbeskyttelsesperiode som er indeholdt i husdyrbruglovens § 40, stk. 1. Den 8-årige retsbeskyttelse gennembrydes dog i to situationer. Dels i den situation, hvor der kommer en ny BAT-konklusion fra EU, dels såfremt betingelserne i lovens § 40, stk. 2, er opfyldt.

Det bemærkes generelt, at en revurdering ikke kan erstatte en godkendelse eller tilladelse. Hvis der er ønske om at foretage udvidelser eller ændringer, eller i øvrigt om at få en godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a og 16 b, vil det forudsætte, at der ansøges om godkendelse eller tilladelse, herunder med beregning af alle miljøkrav i lyset af de gældende emissionsfaktorer m.v.

Revurdering af IE-husdyrbrug

For IE-husdyrbrug skal der ske en fuld revurdering. Dette gælder både for IE-husdyrbrug godkendt før 1. august 2017 i henhold til den tidligere gældende§ 12 i husdyrbrugloven eller efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og for IE-husdyrbrug, der efter de gældende regler får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, og evt. stk. 4.

Indholdet af revurderingen

Ved den løbende revurdering skal alle vilkår gennemgås, og de skal ajourføres af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik, idet det skal sikres, at kravene i bekendtgørelsens § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27 og 35, overholdes. Kravene i § 25vedrører generel ammoniakreduktion ved anvendelse af BAT, og § 35 vedrører anvendelse af BAT i bred forstand, mens §§ 26 og 27 vedrører totaldepositionskravene.

Den 21. februar 2017 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) om fastsættelse af BAT for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin offentliggjort. Bekendtgørelsen bygger på den model, at husdyrbruget skal overholde de regler, der er udarbejdet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på baggrund af BAT-konklusionen senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

Revurderingen efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 16 forudsættes at sikre overholdelse af IE-direktivet og de BAT-konklusioner, der blev offentliggjort i 2017. Dette sker navnlig ved den henvisning, der er i bekendtgørelsens § 40, stk. 1, til §§ 25-27 og 35. I forhold til BAT-konklusionerne er dette en ny reguleringsmodel, idet det fremgik af husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 § 15, at kommunen skulle anvende de vedtagne BAT-konklusioner ved godkendelse og revurdering af IE-husdyrbrug. Denne model er nu afløst af reglen i § 40, stk. 1, og de regler, der henvises til heri, samt reglen om miljøledelse i § 43.

Ved revurderingen skal det således sikres, at BAT-kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A, nr. 2, tabel 1 og 2, overholdes for det pågældende husdyrbrug. Der  henvises til vejledningen til kap. 13, hvor der gøres nærmere rede for BAT-kravene og beregninger i den forbindelse.   

Reglerne i §§ 26 og 27 vedrører totaldepositionskravene for kategori 1- og kategori 2-natur, der også skal overholdes for IE-husdyrbrug i forbindelse med revurderingen. Dette er møntet på IE-husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 12 eller kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, idet IE-husdyrbrug, der efter de gældende regler godkendes efter reglerne i lovens § 16 a, stk. 2, og evt. stk. 4, senest på tidspunktet for revurderingen vil overholde totaldepositionskravene, jf. bekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Hvad angår totaldepositionskravenes nærmere indhold, depositionsberegninger m.v. henvises til vejledningen til kap. 13.

Frist for overholdelse af totaldepositionskravene

Hvis kravene ikke kan overholdes i den konkrete sag ved at fastsætte proportionale vilkår meddelt som påbud om teknologi eller andet, kan der gives en frist for overholdelse af det fulde krav, jf. § 40, stk. 7, der både gælder for IE-husdyrbrug og ikke IE-husdyrbrug.

Ved fastsættelse af denne frist tages udgangspunkt i den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det centrale vil herved være staldanlæggets afskrivningsperiode, der anses for at være imellem 15 og 20 år fra etableringen. I nogle få og helt særlige situationer vil staldanlæggene imidlertid ikke være udtjent efter 15 til 20 år, og der vil herved efter omstændighederne kunne lides et betydeligt kapitaltab, hvis den normale afskrivningsperiode fastholdes. Denne kan f.eks. være tilfældet i disse situationer:

 • Hvis staldanlæggene forventes at have en betydelig produktionsmæssig værdi efter 15-20 år. Dette vil være gældende ved store staldanlæg af høj kvalitet og/eller hvor staldanlægget i høj grad er fleksibelt i forhold til anvendelsen. Hvis der derimod er tale om meget specialiserede staldanlæg, som er vanskelige at ombygge, taler det imod at bruge en længere frist.
 • Hvis der kun er ringe udsigt til, at der vil komme ny effektiv miljøteknologi, som vil kunne løse problemet. Dette vil f.eks. gælde i naturligt ventilerede staldanlæg med dybstrøelse dybstrøelse.

Hvis en af disse – eller begge – situationer foreligger, vil det være muligt at forlænge fristen i op til 30 år, efter at staldanlæggene er etableret.

Det bemærkes, at den frist, der fastsættes for at overholde totaldepositionskravene, skal respektere den 8-årige retsbeskyttelse for godkendelsen, jf. bekendtgørelsens § 41, stk. 4. Retsbeskyttelsen kan således også kun gennembrydes, hvis betingelserne i husdyrbruglovens § 40, stk. 2, konkret er opfyldt.

Procedurer

Kommunen skal tilrettelægge arbejdet med revurdering således, at kravene til BAT er implementeret på alle IE-husdyrbrug senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen, dvs. senest d. 21. februar 2021. Det betyder, at sagen skal være afgjort og vilkår, der sikrer overholdelse af BAT-krav, skal være gældende og gennemført på husdyrbruget.

Efter § 41, stk. 1, skal kommunen forberede en revurdering efter § 40, stk. 1, ved at fremsøge de nødvendige oplysninger, herunder navnlig oplysninger om resultaterne af husdyrbrugets egenkontrol, og andre oplysninger, hvorefter husdyrbrugets drift og antal stipladser kan sammenholdes med den bedste tilgængelige teknik og med overholdelsen af de beskyttelsesniveauer, der understøttes ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik.

Som indledning til revurderingen skal kommunen endvidere sende et oplæg til husdyrbruget med kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen.

Efter § 42 skal kommunen give offentligheden adgang til at udtale sig om et udkast til en afgørelse, før kommunen kan træffe endelig afgørelse. Der skal herved ske offentlig annoncering af nærmere angivne oplysninger, herunder oplysning om, hvorledes man kan modtage udkast til afgørelse, hvis man ønsker dette. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside.

Sagens afgørelse

Revurderingen af miljøgodkendelsen skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved meddelelse af påbud, eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Dette sker efter bestemmelserne i lovens § 39.

Forud for sagens afgørelse skal adressaten varsles om evt. påbud om nye eller ændrede vilkår efter reglerne i lovens § 58.

Afgørelsen om revurdering skal meddeles adressaten, og de organisationer m.v., der har anmodet om at modtage afgørelser efter lovens kapitel 4, og den skal offentliggøres digitalt, jf. bekendtgørelsens § 57, stk. 1.

Særligt om miljøledelse

BAT-konklusionen indeholder krav om, at IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der lever op til nærmere angivne krav. Kravet om miljøledelse er gennemført via bekendtgørelsens § 43. Bestemmelsen gælder umiddelbart, dvs. det følger direkte af bestemmelsen, at IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem. Der skal således ikke fastsættes vilkår herom m.v. i en godkendelse, heller ikke gennem revurdering.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43, stk. 4, bestemmer tidspunktet for, hvornår kravet om miljøledelsessystem skal opfyldes. Kravet skal herefter opfyldes på et IE-husdyrbrug, når det meddeles godkendelse efter husdyrbrugslovens § 16 a, stk. 2, eller senest den 21. februar 2021, hvis IE-husdyrbruget er godkendt efter de før 1. august 2017 gældende regler, og der ikke inden den 21. februar 2021 er meddelt en godkendelse efter § 16 a, stk. 2. Reglerne om miljøledelse er beskrevet i vejledningen til kapitel 17.

Revurdering af ikke IE-husdyrbrug

Ikke IE-husdyrbrug, der godkendes efter lovens § 16 a, stk. 1, eller tillades efter § 16 b, skal ikke revurderes.

For så vidt angår ikke IE-husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 11 og 12 eller miljøbeskyttelseslovens § 33, og som enten ikke er revurderet endnu, eller som er revurderet første gang, og som herefter skal revurderes løbende, skal der ske en begrænset revurdering. Dette indebærer, at der alene skal ske en revurdering i det omfang, det vil være nødvendigt for at overholde totaldepositionskravene i forhold til kategori 1- eller kategori 2-natur. Det er kun denne del af godkendelsen, der skal vurderes, og er der ikke problemer i forhold til overholdelse af totaldepositionskravene for kategori 1- og 2-natur, skal der ikke ske en revurdering. Hvad angår totaldepositionskravenes nærmere indhold, depositionsberegninger m.v. henvises til vejledningen til kapitel 13.

Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt godkendelsen skal revurderes, eller om revurderingskravet kan frafaldes, jf. reglen i § 40, stk. 2, se herom under Sortering af sager.

 For husdyrbrug, der ikke lever op til totaldepositionskravet, skal der ske revurdering. Kommunen skal ved denne revurdering sikre, at totaldepositionskravet overholdes ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Hvis totaldepositionskravet ikke kan overholdes gennem BAT-kravet, skal kommunen vurdere om det er proportionalt at kræve totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen. Ofte vil dette krav ikke være proportionalt, og kommunen kan således ikke påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen. Kommunen skal i stedet fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbruget efter reglen i § 40, stk. 7, se herom under Revurdering af IE-husdyrbrug.

Procedurer mv.

Der er ikke særlige regler om offentlighedens inddragelse i sager om revurdering af ikke IE-husdyrbrug. Forud for sagens afgørelse skal adressaten varsles om evt. påbud om nye eller ændrede vilkår efter reglerne i lovens § 58.

Afgørelsen om revurdering skal meddeles adressaten, og de organisationer m.v., der har anmodet om at modtage afgørelser efter lovens kapitel 4.

Sortering af sager

Som grundlag for kommunens indledende sagsbehandling af sager om revurdering, findes i husdyrgodkendelse.dk, 2007, et sorterings/screeningsværktøj, der kan anvendes til at sortere de forskellige typer af  sager. Screeningsværktøjet understøtter håndteringen af, at der er forskellige regler om revurdering af godkendelser efter de 1. august 2017 gældende regler, herunder at der skelnes mellem IE-husdyrbrug og ikke IE-husdyrbrug, og at der revurderingskravet alene gælder for visse ikke IE-husdyrbrug, jf. afsnittet om Revurdering af ikke IE-husdyrbrug.

Kommunen kan anvende værktøjet til at finde de husdyrbrug, der skal – eller med stor sandsynlighed skal – revurderes. I sorteringsværktøjet kan kommunen åbne alle afgjorte sager (evt. ved hjælp af et fiktivt skema, se mere nedenfor) i kommunen og sortere dem efter dato. Derved der kan dannes et overblik over, hvilke godkendelser der skal revurderes hvornår. Sorteringsværktøjet findes i husdyrgodkendelse.dk under valgt flow ”revurdering” og under fanebladet ”screening”.

Ved gennemgang af sagerne inde i sorteringsværktøjet kan kommunen genindlæse den depositionsberegning, der måtte findes i relation til en tidligere godkendelsessag i forhold til kategori 1- og 2-natur. Ved beregningen anvendes de nyeste normtal. På baggrund af denne beregning og oplysninger om husdyrbruget i øvrigt, vil det være muligt direkte i husdyrgodkendelse.dk at inddele godkendelserne i følgende typer:

 • Frafaldet
 • Skal revurderes
  - IE 1 (søer og smågrise)
  - IE 2 (slagtesvin)
  - IE 3 (fjerkræ)
 • Forventes revurderet
 • Ikke vurderet

Sorteringen findes under det pågældende skemas faneblad ”Sagsbehandling”.

Husdyrbrug, der ikke er IE-husdyrbrug, og hvor der ikke er problemer i forhold til kategori 1-og 2-natur, skal ikke revurderes. Dette kan enten skyldes, at der ikke er sådanne naturtyper, eller at totaldepositionskravene overholdes.

Sorteringen sker ud fra eksisterende oplysninger i de pågældende husdyrbrugs ansøgninger om godkendelser m.v., der meddelt efter de tidligere gældende regler, herunder beregninger foretaget ud fra antal dyr, kg dyr m.v. For at være sikker på, at kravene også ville blive overholdt ved en beregning baseret på produktionsarealet, kan der ved den indledende sortering arbejdes med en sikkerhedsmargin på op til 1/3. Hvis den beregnede deposition ligger 1/3 under totaldepositionskravene (som er på 0,2-1,0 kg N pr. ha pr. år alt efter situationen), kan kravet om revurdering frafaldes. I givet fald træffer kommunen afgørelse herom, jf. § 40, stk. 2, og registrerer ”frafaldet” i systemet.

Hvis sikkerhedsmargin ikke er overholdt, kan revurderingskravet ikke frafaldes umiddelbart. Disse sager registreres som ”forventes revurderet”. Spørgsmålet om revurdering vil kommunen herefter afgøre indledningsvis, når sagen senere tages op til revurdering, se herom under Revurdering af godkendelser baseret på dyreenheder.

Alle IE-husdyrbrug skal revurderes og vurderes i forhold til totaldepositionskravene. I systemet registreres disse som revurderingspligtige, idet de inddeles i de relevante IE-dyretyper.

Kommunen kan vælge ikke at foretage sorteringen af sagerne inden udgangen af 2018, hvor det husdyrgodkendelse.dk, 2007, forventes at lukke. I dette tilfælde vil sager, der ikke er vurderet, blive overført til husdyrgodkendelse.dk, 2017, som værende ”ikke vurderet” for at sikre, at disse sager overføres til nyt system.

Det bemærkes, at IE-husdyrbrug, der er revurderet ved hjælp af et fiktivt skema (f.eks. godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33) i husdyrgodkendelse.dk, ikke direkte vil komme frem ved indledningen af sorteringen. Disse skemaer kan findes frem og markeres med den korrekte angivelse af IE-dyretype. Gøres dette på et fiktivt skema, vil de blive vist, når der er behov for revurdering.

Revurdering af godkendelser baseret på dyreenheder

Når sager, der er afgjort efter de tidligere gældende regler i husdyrbrugloven eller miljøbeskyttelseslovens § 33, skal revurderes, skal det ske i et revurderingsmodul i husdyrgodkendelse.dk, 2017, der er tilgængeligt medio oktober 2017.

I revurderingsmodulet vil alle data fra husdyrgodkendelse.dk, 2007,blive kopieret over i husdyrgodkendelse, 2017, (basisoplysninger om husdyrbruget, geometriske objekter, naturdata). Staldsystem ”oversættes” til det korresponderende system i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, og reduktionsprocenterne fra den anvendte teknologi overføres.

Der vil grundlæggende være den udfordring, at der i godkendelser meddelt efter de før 1. august 2017 gældende regler er foretaget en depositionsberegning på baggrund af antal dyr, og at der ikke er opgjort et produktionsareal m.v.

For at få en retvisende depositionsberegning, der tager afsæt i den nyeste viden om ammoniakemissioner, der bl.a. ligger til grund for emissionsfaktorerne i bilag 3, pkt. A, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vil der derfor efter omstændighederne være behov for at fastlægge produktionsareal og overflade- og grundareal af -gødningslagre.

I forlængelse af den indledende sortering kan det ud fra staldbygningernes samlede grundplan (bruttoarealet) henholdsvis overflade- og grundareal af -gødningslagre og emissionsfaktorerne i tabel 1-3 i bekendtgørelsen for den eller de pågældende dyretyper m.v. i første omgang konstateres, om emissionen kan forventes overskredet. Hvis totalemissionen fra alle disse ”bruttoarealer” , ikke indebærer overskridelse af totaldepositionskravene, kan kommunen  i medfør af § 40, stk. 2, træffe afgørelse om, at revurderingen frafaldes. Kan en overskridelse af totaldepositionskravene ikke udelukkes på dette grundlag, skal produktionsarealet m.v. nærmere fastlægges. Fastlæggelsen skal i givet fald ske på samme måde som ved fastlæggelse af nudrift i godkendelser og tilladelser for så vidt angår husdyrbrug, der er godkendt, tilladt m.v. efter de før 1. august 2017 gældende regler. Se herom Fastlæggelse af produktionsareal.

Når produktionsarealet er således fastlagt, er der grundlag for at foretage en ammoniakemissionsberegning og en depositionsberegning i husdyrgodkendelse.dk, 2017. Se herom nærmere vejledning til bekendtgørelsens kapitel 13.

Selvom der ved revurderingssagen fastlægges et produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet, og alle vilkår heri skal fortsat overholdes. Hvis husdyrbruget vil foretage udvidelser eller ændringer, vil der skulle søges om godkendelse eller tilladelse, foretages anmeldelse m.v. efter de almindelige regler herom. En revurdering indebærer således ikke, at husdyrbruget kan anses for godkendt eller tilladt efter husdyrbrugslovens §§ 16 a eller 16 b.