Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 16, §§ 39-41 Husdyrbrugloven §§ 40, 41 og 43 a

Revurdering af godkendelser

25-01-2022, version 6

Dette er en tidligere version af artiklen.

Efter reglerne i husdyrbruglovens kapitel 4 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 16 skal kun IE-husdyrbrug revurderes. Der er dog en særlig undtagelse i forhold til ikke IE-husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 11 og 12 eller efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Disse er – af hensyn til den danske implementering af habitatdirektivet – underlagt en begrænset revurdering med henblik på at sikre overholdelse af totaldepositionskravene for ammoniak. 

I vejledningen til bekendtgørelsens kapitel 16 gennemgås reglerne om revurdering af godkendelser af henholdsvis IE-husdyrbrug og ikke IE-husdyrbrug, herunder med beskrivelse af en metode til sortering af de forskellige typer af sager. Endvidere beskrives, hvorledes revurderingen foregår i forhold til revurdering af husdyrbrug, der har en godkendelse med en produktionsramme som et maksimalt antal dyr/dyrenheder.

Udgangspunktet er, at revurderingen sker første gang 8 år efter godkendelsen er meddelt og herefter hvert 10. år. Herved respekteres den 8-årige retsbeskyttelsesperiode, som er indeholdt i husdyrbruglovens § 40, stk. 1. Den 8-årige retsbeskyttelse gennembrydes dog i to særlige situationer. Dels i den situation, hvor der kommer en ny BAT-konklusion fra EU, dels hvis det f.eks. af forskellige årsager bliver klart, at forureningen fra husdyrbruget er mere alvorligt end forudsagt eller der er nye teknikker, der nemt kan imødegå forurening fra husdyrbruget. De særlige situationer, hvor revurderinger skal ske før den 8 årige retsbeskyttelsesperiode udløber, og hvilke betingelser der skal være opfyldt, fremgår af lovens § 40, stk. 2 og 3. Læs mere i kom godt i gang.

Det bemærkes generelt, at en revurdering ikke kan erstatte en godkendelse eller tilladelse. Hvis der er ønske om at foretage udvidelser eller ændringer, eller i øvrigt om at få en godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a og 16 b, vil det forudsætte, at der ansøges om godkendelse eller tilladelse, herunder med beregning af alle miljøkrav i lyset af de gældende emissionsfaktorer m.v.

Revurdering af IE-husdyrbrug

For IE-husdyrbrug skal der ske en fuld revurdering. Dette gælder både for IE-husdyrbrug godkendt før 1. august 2017 i henhold til den tidligere gældende § 12 i husdyrbrugloven eller efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og for IE-husdyrbrug, der efter de gældende regler får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, og evt. stk. 4.

Indholdet af revurderingen

Ved den løbende revurdering skal alle vilkår gennemgås, og de skal ajourføres af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik, idet det skal sikres, at kravene i bekendtgørelsens § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27, 35 og § 36, stk. 1, nr. 9-13 overholdes. Kravene i § 25 vedrører generel ammoniakreduktion ved anvendelse af BAT, og § 35 vedrører anvendelse af BAT i bred forstand, mens §§ 26 og 27 vedrører totaldepositionskravene.

Særligt om revurdering af geneniveauer for lugt

Ved revurdering skal det også beregnes, om geneniveauerne for lugt i §§ 31-32, jf. bilag 3, pkt. B, er overholdt.

Overholder IE-husdyrbruget ikke geneniveauerne i §§ 31-32, skal det beregnes, om IE-husdyrbruget overholder betingelserne i § 33, stk. 1 (50 % reglen). Hvis IE-husdyrbruget efter denne beregning ikke overholder betingelserne for at fravige geneniveauerne i § 31, skal kommunen ved at inddrage proportionalitetshensyn vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende relevante BAT-teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Det betyder, at der indledningsvist foretages en beregning af, om IE-husdyrbruget overholder geneniveauerne i §§ 31-32. Hvis geneniveauerne i § 31 ikke er overholdt, skal kommunen beregne om IE-husdyrbruget opfylder betingelserne i § 33, stk. 1, for at fravige geneniveauerne i § 31 (50%-reglen). Denne beregning foretages i Husdyrgodkendelse.dk. Er betingelserne for at anvende 50%-reglen (§ 33, stk. 1) til stede, kan kommunen ikke stille yderligere krav til lugtreduktion. Kommunen har altså ikke i revurderingssager råderum til at kræve ekstra tiltag eller påbud om lugtreduktion, f.eks. fordi der i den konkrete sag er mange klager over lugt el.lign.

Hvis beregningen viser, at IE-husdyrbruget ikke opfylder betingelserne i § 33, stk. 1, for at fravige geneniveauerne i § 31, skal kommunen vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om at anvende relevant BAT-teknologi. I denne vurdering, skal der inddrages et proportionalitetshensyn.

Kommunen kan kun fastsætte vilkår om at anvende relevant BAT-teknologi på Miljøstyrelsens teknologiliste, hvis de vurderer, at et sådant vilkår er proportionelt. Med relevante BAT-teknologier forstås BAT-teknologier, som kan nedbringe lugtemissionen på en omkostningseffektiv måde, og som fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste.

Det er forventningen, at langt hovedparten af IE-husdyrbrugene, herunder også IE-husdyrbrug godkendt før 2007, vil overholde kravene i §§ 31-33, jf. bilag 3, pkt. B. Det skyldes, at husdyrbrug godkendt før 2007 er vurderet efter FMK-modelen, der fortsat er en del af lugtberegningen i det nuværende system. Der vil dog kunne være enkelte tilfælde, hvor kommunen vil have mulighed for at pålægge IE-husdyrbrug at anvende relevant BAT-teknologi. Denne vurdering forudsætter at kommunen inddrager proportionalitetshensyn, hvorefter der skal foretages en afvejning af hensynet til de potentielle miljømæssige forbedringer på den ene side, og hensynet til, at teknikken skal kunne anvendes på økonomisk levedygtige vilkår, på den anden side.

I praksis betyder dette, at det især ift. ældre staldanlæg på IE-husdyrbrug oftest ikke vil stå mål med omkostningerne at pålægge relevante BAT-teknologier. Dertil kommer, at der for nuværende kun findes et begrænset udvalg af teknologier på Miljøstyrelsens teknologiliste, som er relevante i forhold til at nedbringe lugtemission. Ingen af disse teknologier er anvendelige for IE-husdyrbrug med fjerkræ.

Det eneste relevante virkemiddel på Miljøstyrelsens teknologiliste er ”Ugentlig udslusning af slagtesvinegylle i fulddrænede stalde”. Ugentlig udslusning af gylle i fulddrænede slagtesvinestalde medfører en årlig omkostning på ca. 5 kr. per stiplads, og virkemidlet vil således have en årlig omkostning på ca. 10.000 kr. per år for et IE-husdyrbrug med 2000 stipladser til slagtesvin. Virkemidlet kan kun anvendes i slagtesvinestalde med fulddrænet gulv, og vil i øvrigt kunne være hindret af, at IE-husdyrbruget benytter sig af andre teknologier, der ikke kan kombineres med hyppig udslusning.

Revurdering af lugt skal ske i sager, hvor der træffes afgørelse om revurdering efter 1. januar 2022.

Nærmere om revurdering efter BAT-konklusion pr. 21. februar 2017

Den 21. februar 2017 blev Kommissionens gennemførelsesafgørelse (2017/302) om fastsættelse af BAT for så vidt angår intensivt opdræt af fjerkræ og svin offentliggjort. Bekendtgørelsen bygger på den model, at husdyrbruget skal overholde de regler, der er udarbejdet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på baggrund af BAT-konklusionen senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen.

Revurderingen efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 16 forudsættes at sikre overholdelse af IE-direktivet og de BAT-konklusioner, der blev offentliggjort i 2017. Dette sker navnlig ved den henvisning, der er i bekendtgørelsens § 39, stk. 1, til §§ 25-27 og 35 og 36, stk. 1, nr. 9-13 samt ved den henvisning, der er i bekendtgørelsens § 39, stk. 2 til §§ 31-33 samt særreglerne for IE-husdyrbrug i kapitel 17.

BAT-konklusionerne er i videst muligt omfang søgt implementeret i form af generelle regler, som IE-husdyrbrugene skal overholde uden videre, og dermed uden en ændring af godkendelsen. Det indebærer det, at der kun i begrænset omfang bliver behov for sagsbehandling i kommunerne i tilknytning til implementering. I enkelte tilfælde har det imidlertid været nødvendigt at indsætte de krav, der følger af BAT-konklusionerne i de gældende vilkårsbestemmelser. Disse vilkårsbestemmelser vil skulle indgå i kommunens afgørelser om godkendelse eller revurdering.

Revurdering efter § 39, stk. 5 er påkrævet, også selvom kommunen har gennemført revurdering i perioden fra 21. februar 2017 til 1. august 2017, og kommunalbestyrelsen i den forbindelse har inddraget BAT-konklusionerne.

Revurderinger, der er foretaget før 1. august 2017, fritager således ikke for kravet om revurdering i § 39, stk. 5. Det gælder uanset, om kommunen selv har inddraget BAT-konklusionerne, da § 39, stk. 5 udløser krav om fuld revurdering, herunder ift. de lugt- og ammoniakregler, der blev indført med bekendtgørelsen fra 1. august 2017, og som bl.a. havde til formål at sikre overholdelse af ammoniakkravene i BAT-konklusionerne. Dette betyder, at der skal foretages en fuld revurdering, såfremt kommunen har revurderet eller godkendt husdyrbruget inden 1. august 2017. Derudover skal der også foretages en fuld revurdering, hvis der er ansøgt efter gamle regler fra før 1. august 2017, og godkendelsen først er givet efter 1. august 2017.

Ved revurderingen skal det således sikres, at BAT-kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A, nr. 2, tabel 1 og 2, samt §§ 31-33, jf. bilag 3, pkt. B, overholdes for det pågældende husdyrbrug. Der henvises til vejledningen til kap. 13, hvor der gøres nærmere rede for BAT-kravene og beregninger i den forbindelse.   

Reglerne i §§ 26 og 27 vedrører totaldepositionskravene for kategori 1- og kategori 2-natur, der også skal overholdes for IE-husdyrbrug i forbindelse med revurderingen. Dette er møntet på IE-husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens § 12 eller kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, idet IE-husdyrbrug, der efter de gældende regler godkendes efter reglerne i lovens § 16 a, stk. 2, og evt. stk. 4, senest på tidspunktet for revurderingen vil overholde totaldepositionskravene, jf. bekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Hvad angår totaldepositionskravenes nærmere indhold, depositionsberegninger m.v. henvises til vejledningen til kap. 13.

Frist for overholdelse af totaldepositionskravene

Hvis kravene ikke kan overholdes i den konkrete sag ved at fastsætte proportionale vilkår meddelt som påbud om teknologi eller andet, kan der gives en frist for overholdelse af det fulde krav, jf. § 39, stk. 8, der både gælder for IE-husdyrbrug og ikke IE-husdyrbrug.

Ved fastsættelse af denne frist tages udgangspunkt i den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det centrale vil herved være staldanlæggets afskrivningsperiode, der anses for at være imellem 15 og 20 år fra etableringen. I nogle få og helt særlige situationer vil staldanlæggene imidlertid ikke være udtjent efter 15 til 20 år, og der vil herved efter omstændighederne kunne lides et betydeligt kapitaltab, hvis den normale afskrivningsperiode fastholdes. Denne kan f.eks. være tilfældet i disse situationer:

 • Hvis staldanlæggene forventes at have en betydelig produktionsmæssig værdi efter 15-20 år. Dette vil være gældende ved store staldanlæg af høj kvalitet og/eller hvor staldanlægget i høj grad er fleksibelt i forhold til anvendelsen. Hvis der derimod er tale om meget specialiserede staldanlæg, som er vanskelige at ombygge, taler det imod at bruge en længere frist.
 • Hvis der kun er ringe udsigt til, at der vil komme ny effektiv miljøteknologi, som vil kunne løse problemet. Dette vil f.eks. gælde i naturligt ventilerede staldanlæg med dybstrøelse.

Hvis en af disse – eller begge – situationer foreligger, vil det være muligt at forlænge fristen i op til 30 år, efter at staldanlæggene er etableret.

Det er dog ikke i alle tilfælde, at fristen kan forlænges. Se f.eks. nævnets afgørelse 19/07406.

Det bemærkes, at den frist, der fastsættes for at overholde totaldepositionskravene, skal respektere den 8-årige retsbeskyttelse for godkendelsen, jf. bekendtgørelsens § 40, stk. 4. Retsbeskyttelsen kan således også kun gennembrydes, hvis betingelserne i husdyrbruglovens § 40, stk. 2, konkret er opfyldt.

Procedurer

Kommunen skal tilrettelægge arbejdet med revurdering således, at kravene til BAT er implementeret på alle IE-husdyrbrug senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen, dvs. senest d. 21. februar 2021. Det betyder, at sagen skal være afgjort og vilkår, der sikrer overholdelse af BAT-krav, skal være gældende og gennemført på husdyrbruget. Se nærmere om hvornår de bindende krav for IE-husdyrbrugene træder i kraft i afsnittet om overgangsbestemmelser (jf. bekendtgørelsens § 71, stk. 5-8) i vejledningens

Efter § 40, stk. 1, skal kommunen forberede en revurdering efter § 39, stk. 1, ved at fremsøge de nødvendige oplysninger, herunder navnlig oplysninger om resultaterne af husdyrbrugets egenkontrol, og andre oplysninger, hvorefter husdyrbrugets drift og antal stipladser kan sammenholdes med den bedste tilgængelige teknik og med overholdelsen af de beskyttelsesniveauer, der understøttes ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik.

Som indledning til revurderingen skal kommunen endvidere sende et oplæg til husdyrbruget med kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen.

Efter § 41 skal kommunen give offentligheden adgang til at udtale sig om et udkast til en afgørelse, før kommunen kan træffe endelig afgørelse. Der skal herved ske offentlig annoncering af nærmere angivne oplysninger, herunder oplysning om, hvorledes man kan modtage udkast til afgørelse, hvis man ønsker dette. Annonceringen kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside.

Sagens afgørelse

Revurderingen af miljøgodkendelsen skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved meddelelse af påbud, eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene. Dette sker efter bestemmelserne i lovens § 39.

Forud for sagens afgørelse skal adressaten varsles om evt. påbud om nye eller ændrede vilkår efter reglerne i lovens § 58.

Afgørelsen om revurdering skal meddeles adressaten, og de organisationer m.v., der har anmodet om at modtage afgørelser efter lovens kapitel 4, og den skal offentliggøres digitalt, jf. bekendtgørelsens § 64, stk. 1.

Særregler for IE-husdyrbrug 

BAT-konklusionen indeholder en række umiddelbart gældende krav til IE-husdyrbrugene, der er samlet i bekendtgørelsens kap. 17. Særreglerne for IE-husdyrbruget er beskrevet i vejledningen til kapitel 17, hvor overgangsbestemmelserne også er nærmere beskrevet.

Revurdering af ikke IE-husdyrbrug

Ikke IE-husdyrbrug, der godkendes efter lovens § 16 a, stk. 1, eller tillades efter § 16 b, skal ikke revurderes.

For så vidt angår ikke IE-husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 11 og 12 eller miljøbeskyttelseslovens § 33, og som enten ikke er revurderet endnu, eller som er revurderet første gang, og som herefter skal revurderes løbende, skal der ske en begrænset revurdering. Dette indebærer, at der alene skal ske en revurdering i det omfang, det vil være nødvendigt for at overholde totaldepositionskravene i forhold til kategori 1- eller kategori 2-natur. Det er kun denne del af godkendelsen, der skal vurderes, og er der ikke problemer i forhold til overholdelse af totaldepositionskravene for kategori 1- og 2-natur, skal der ikke ske en revurdering. Hvad angår totaldepositionskravenes nærmere indhold, depositionsberegninger m.v. henvises til vejledningen til kapitel 13.

Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt godkendelsen skal revurderes, eller om revurderingskravet kan frafaldes, jf. reglen i § 39, stk. 3, se herom under Sortering af sager.

For husdyrbrug, der ikke lever op til totaldepositionskravet, skal der ske revurdering. Kommunen skal ved denne revurdering sikre, at totaldepositionskravet overholdes ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Hvis totaldepositionskravet ikke kan overholdes gennem BAT-kravet, skal kommunen vurdere om det er proportionalt at kræve totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen. Ofte vil dette krav ikke være proportionalt, og kommunen kan således ikke påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen. Kommunen skal i stedet fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbruget efter reglen i § 39, stk. 8, se herom under Revurdering af IE-husdyrbrug.

Procedurer mv.

Der er ikke særlige regler om offentlighedens inddragelse i sager om revurdering af ikke IE-husdyrbrug. Forud for sagens afgørelse skal adressaten varsles om evt. påbud om nye eller ændrede vilkår efter reglerne i lovens § 58.

Afgørelsen om revurdering skal meddeles adressaten, og de organisationer m.v., der har anmodet om at modtage afgørelser efter lovens kapitel 4.

Sortering af sager

Som grundlag for kommunens indledende sagsbehandling af sager om revurdering, findes i husdyrgodkendelse.dk, 2007, et sorterings/screeningsværktøj, der kan anvendes til at sortere de forskellige typer af sager. Screeningsværktøjet understøtter håndteringen af, at der er forskellige regler om revurdering af godkendelser efter de 1. august 2017 gældende regler, herunder at der skelnes mellem IE-husdyrbrug og ikke IE-husdyrbrug, og at der revurderingskravet alene gælder for visse ikke IE-husdyrbrug, jf. afsnittet om Revurdering af ikke IE-husdyrbrug.

Kommunen kan anvende værktøjet til at finde de husdyrbrug, der skal – eller med stor sandsynlighed skal – revurderes. I sorteringsværktøjet kan kommunen åbne alle afgjorte sager (evt. ved hjælp af et fiktivt skema, se mere nedenfor) i kommunen og sortere dem efter dato. Derved kan der dannes et overblik over, hvilke godkendelser der skal revurderes hvornår. Sorteringsværktøjet findes i husdyrgodkendelse.dk under valgt flow ”revurdering” og under fanebladet ”screening”.

Ved gennemgang af sagerne inde i sorteringsværktøjet kan kommunen genindlæse den depositionsberegning, der måtte findes i relation til en tidligere godkendelsessag i forhold til kategori 1- og 2-natur. Ved beregningen anvendes de nyeste normtal. På baggrund af denne beregning og oplysninger om husdyrbruget i øvrigt, vil det være muligt direkte i husdyrgodkendelse.dk at inddele godkendelserne i følgende typer:

 • Frafaldet
 • Skal revurderes
  - IE 1 (søer og smågrise)
  - IE 2 (slagtesvin)
  - IE 3 (fjerkræ)
 • Forventes revurderet
 • Ikke vurderet

Sorteringen findes under det pågældende skemas faneblad ”Sagsbehandling”.

Husdyrbrug, der ikke er IE-husdyrbrug, og hvor der ikke er problemer i forhold til kategori 1-og 2-natur, skal ikke revurderes. Dette kan enten skyldes, at der ikke er sådanne naturtyper, eller at totaldepositionskravene overholdes.

Sorteringen sker ud fra eksisterende oplysninger i de pågældende husdyrbrugs ansøgninger om godkendelser m.v., der meddelt efter de tidligere gældende regler, herunder beregninger foretaget ud fra antal dyr, kg dyr m.v. For at være sikker på, at kravene også ville blive overholdt ved en beregning baseret på produktionsarealet, kan der ved den indledende sortering arbejdes med en sikkerhedsmargin på op til 1/3. Hvis den beregnede deposition ligger 1/3 under totaldepositionskravene (som er på 0,2-1,0 kg N pr. ha pr. år alt efter situationen), kan kravet om revurdering frafaldes. I givet fald træffer kommunen afgørelse herom, jf. § 39, stk. 2, og registrerer ”frafaldet” i systemet.

Hvis sikkerhedsmargin ikke er overholdt, kan revurderingskravet ikke frafaldes umiddelbart. Disse sager registreres som ”forventes revurderet”. Spørgsmålet om revurdering vil kommunen herefter afgøre indledningsvis, når sagen senere tages op til revurdering, se herom under Revurdering af godkendelser baseret på dyreenheder.

Alle IE-husdyrbrug skal revurderes og vurderes i forhold til totaldepositionskravene. I systemet registreres disse som revurderingspligtige, idet de inddeles i de relevante IE-dyretyper.

Bemærk, at IE-husdyrbrug, der er revurderet ved hjælp af et fiktivt skema (f.eks. godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33) i husdyrgodkendelse.dk, ikke direkte vil komme frem ved indledningen af sorteringen. Disse skemaer kan findes frem og markeres med den korrekte angivelse af IE-dyretype. Gøres dette på et fiktivt skema, vil de blive vist, når der er behov for revurdering.

Revurdering af godkendelser baseret på dyreenheder

Når sager, der er afgjort efter de tidligere gældende regler i husdyrbrugloven eller miljøbeskyttelseslovens § 33, skal revurderes, skal det ske i revurderingsmodulet i husdyrgodkendelse.dk, 2017. Fra januar 2022 er det også muligt at lave lugtberegninger i revurderingsskema, hvilket er relevant ved revurdering af IE-husdyrbrug, jf. reglerne i § 39, stk. 2.

I revurderingsmodulet vil alle data fra husdyrgodkendelse.dk, 2007, blive kopieret over i husdyrgodkendelse, 2017, (basisoplysninger om husdyrbruget, geometriske objekter, placering af naturpunkter). Staldsystem og dyretype ”oversættes” til det korresponderende system i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. A. Reduktionsprocenter fra anvendt teknologi overføres.

Der vil grundlæggende være den udfordring, at der i godkendelser meddelt efter de før 1. august 2017 gældende regler er foretaget en depositionsberegning på baggrund af antal dyr, og at der ikke er opgjort et produktionsareal m.v.

For at få en retvisende depositionsberegning, der tager afsæt i den nyeste viden om ammoniakemissioner, der bl.a. ligger til grund for emissionsfaktorerne i bilag 3, pkt. A, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vil der derfor efter omstændighederne være behov for at fastlægge produktionsareal og areal af gødningslagre.

I forlængelse af den indledende sortering kan det ud fra staldbygningernes samlede grundplan (bruttoarealet) henholdsvis overflade- og grundareal af -gødningslagre og emissionsfaktorerne i tabel 1-3 i bekendtgørelsen for den eller de pågældende dyretyper m.v. i første omgang konstateres, om emissionen kan forventes overskredet. Hvis totalemissionen fra alle disse ”bruttoarealer”, ikke indebærer overskridelse af totaldepositionskravene, kan kommunen  i medfør af § 39, stk. 3 (dvs. der IKKE er tale om et IE-husdyrbrug), træffe afgørelse om, at revurderingen frafaldes. Kan en overskridelse af totaldepositionskravene ikke udelukkes på dette grundlag, skal produktionsarealet m.v. nærmere fastlægges. Fastlæggelsen skal i givet fald ske på samme måde som ved fastlæggelse af nudrift i godkendelser og tilladelser for så vidt angår husdyrbrug, der er godkendt, tilladt m.v. efter de før 1. august 2017 gældende regler. Se herom Fastlæggelse af produktionsareal.

Når produktionsarealet er således fastlagt, er der grundlag for at foretage en ammoniakemissionsberegning og en depositionsberegning i husdyrgodkendelse.dk, 2017. Se herom nærmere vejledning til bekendtgørelsens kapitel 13.

Selvom der ved revurderingssagen fastlægges et produktionsareal, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet, og alle vilkår heri skal fortsat overholdes. Hvis husdyrbruget vil foretage udvidelser eller ændringer, vil der skulle søges om godkendelse eller tilladelse, foretages anmeldelse m.v. efter de almindelige regler herom. En revurdering indebærer således ikke, at husdyrbruget kan anses for godkendt eller tilladt efter husdyrbrugslovens §§ 16 a eller 16 b.