Særligt om pligt til godkendelse eller tilladelse

Husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7 og 8 Lov nr. 204 af 28. februar 2017 § 10 Lov nr. 497 af 22. maj 2018 § 3

03-10-2017, version 1

Overordnet om forskellige sagstyper

Ved ansøgningen og sagsbehandlingen af et konkret projekt efter husdyrbruglovens regler, skal der i første omgang tages stilling til, om projektet kræver godkendelse efter lovens § 16 a eller tilladelse efter lovens § 16 b, herunder om projektet kan gennemføres efter kommunens afgørelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmelderegler. Godkendelsespligten omfatter husdyrbrug, der har en emission af ammoniak på mere end 3.500 kg om året, eller som har flere end 750 søer, flere end 2.000 slagtesvin eller flere end 40.000 stykker fjerkræ på stald ad gangen. Husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligten efter § 16 a, er som udgangspunkt omfattet af krav om tilladelse.

Det, der kræver godkendelse eller tilladelse, er etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug. Visse udvidelser og ændringer af husdyrbrug kan dog gennemføres uden hverken godkendelse, tilladelse eller anmeldelse, fordi udvidelsen eller ændringen i det væsentligste sker i eksisterende bygninger og har såkaldt bagatelagtig karakter.

En ansøger vil forud for indsendelse af en ansøgning om godkendelse eller tilladelse, skulle overveje om godkendelse eller tilladelse er nødvendig, eller om den pågældende udvidelse eller ændring kan foretages alene efter anmeldelse m.v. Hvis kommunen modtager en ansøgning om godkendelse eller tilladelse i en situation, hvor der ikke kræves godkendelse eller tilladelse, vil ansøger i overensstemmelse med forvaltningsretten skulle vejledes om, at det ansøgte evt. kan foretages uden godkendelse eller tilladelse, herunder om der i stedet kræves anmeldelse. I den forbindelse kan det også nævnes, at udstedelse af miljøgodkendelser m.v. er (delvist) brugerbetalt virksomhed, hvorfor spørgsmålet også kan have økonomisk betydning for ansøger.

For at bruge anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV skal en række betingelser være opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, har anmelderen krav på en afgørelse om at kunne gennemføre sit projekt uden godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b.

Det er kun husdyrbrug, der kan være omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens regler. Ejendomme med op til og med 100 m2 produktionsareal er ikke husdyrbrug, i lovens forstand (Husdyrbruglovens § 3) og er derfor ikke omfattet af krav om tilladelse. I visse tilfælde kan der etableres op til 300 m2 produktionsareal uden tilladelse. De ejendomme og husdyrbrug, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse og tilladelse, reguleres dog af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om placering, indretning, drift, anmeldelse m.v. Disse vil desuden kunne være reguleret af bl.a. planloven, habitatbekendtgørelsen m.v. i videre omfang end de husdyrbrug, der er omfattet af reglerne om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, idet habitat- og landzonehensyn m.v. er integreret i godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven.

Det vil i forbindelse med en anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen evt. kunne konstateres, at en anmeldt etablering, udvidelse eller ændring er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse, eller at der er tale om noget, der kan udføres efter anmeldereglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. I givet fald skal kommunen vejlede om, at der evt. i stedet skal indsende ansøgning eller anmeldelse til kommunen via husdyrgodkendelse.dk.

Husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b om godkendelse og tilladelse er trådt i kraft den 1. august 2017. Hvis det husdyrbrug, hvor der er ønske om udvidelse eller ændring, er godkendt eller tilladt efter de tidligere gældende regler, rejser der sig en række særlige spørgsmål. Hovedreglen er, at husdyrbrug omfattes af godkendelsespligt eller tilladelseskrav, når de foretager udvidelser eller ændringer, der kan medføre forøget forurening eller virkninger på miljøet.

Der henvises i øvrigt til vejledningens overordnede afsnit om de enkelte forskellige sagstyper under Oversigt over sagstyper.

Godkendelsespligt og tilladelseskrav

Husdyrbrugloven indeholder krav om forudgående godkendelse eller tilladelse til husdyrbrug.  Ved et husdyrbrug forstås i hovedtræk ejendomme, hvor der er husdyranlæg, der til sammen har et produktionsareal på mere end 100 m2. Der fastlægges alene produktionsareal for fast placerede husdyranlæg, som stalde, minkbure mm. Med til husdyrbruget regnes også gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrholdet, som ligger på ejendommen.

Godkendelsespligt eller krav om tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b omfatter i udgangspunktet enhver etablering samt enhver udvidelse eller ændring af husdyrbruget, som kan medføre forøget forurening eller andre virkninger på miljøet.

For husdyrbrug, som er etableret efter regler, der gjaldt før 1. august 2017, får lovens bestemmelser om godkendelsespligt og tilladelseskrav efter §§ 16 a og 16 b først virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager nærmere bestemte ændringer eller udvidelser. Det følger af § 10, stk. 1 og 2, i lov nr. 204 af 28. februar 2017, som ændret ved lov nr. 497 af 22. maj 2018, og er beskrevet under emnet Husdyrbrug, der er etableret efter regler gældende før 1. august 2017.

Husdyrbrug skal således godkendes eller tillades, når de etableres, eller når de omfattes af reglerne som følge af overgangsbestemmelserne i ændringsloven fra 2017. Når et husdyrbrug, der godkendt eller tilladt efter lovens §§ 16 a eller 16 b, efterfølgende vil foretage udvidelser eller ændringer, skal udvidelsen eller ændringen også på forhånd godkendes eller tillades af kommunen.

Nogle udvidelser og ændringer af husdyrbrug kan dog foretages efter en forenklet procedure i form af en afgørelse fra kommunen på baggrund af en anmeldelse, der indeholder oplysninger om, at en række betingelser for den pågældende udvidelse eller ændring er opfyldt. De udvidelser og ændringer, der kan gennemføres efter anmeldelse fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV.

 oversigten over sagstyper er principperne for, hvornår godkendelsespligt og tilladelseskrav udløses, gengivet i hovedtræk. 

Godkendelsespligt for etablering af husdyrbrug efter lovens § 16 a

Etablering af husdyrbrug kræver forudgående miljøgodkendelse fra kommunalbestyrelsen, hvis husdyrbruget er større end de tærskler, der findes i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 eller § 16 a, stk. 2, dvs.

-          Husdyrbrug med en årlig ammoniakemission på mere end 3.500 kg, eller

-          IE-husdyrbrug, dvs.  

 • husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer,
 • husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 • husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Ved etablering af husdyrbrug forstås, at der på en ejendom anlægges, påbegyndes, opføres eller indrettes husdyranlæg, som indebærer, at samlede produktionsareal på ejendommen bliver på mere end 100 m2.

Hvis det husdyrbrug, der etableres, har en ammoniakemission på mere 3.500 kg NH3-N pr. år eller overskrider én eller flere stipladsgrænser for svin eller fjerkræ, vil husdyrbruget være omfattet af godkendelsespligt. Det vil formentlig være yderst sjældent, at der etableres så store husdyrbrug på én gang. Formentlig vil det være mere praktisk forekommende, at der sker en udvidelse eller ændring af et allerede etableret husdyrbrug. Hvis et husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b, udvides eller ændres på en måde, der medfører, at ammoniak- eller stipladsgrænserne overskrides, udløses godkendelsespligten efter § 16 a, stk. 1 eller 2 også. Det følger af § 16 a, stk. 3. Hvis husdyrbruget er etableret efter de før 1. august 2017 gældende regler, får godkendelsespligten virkning i overensstemmelse med overgangsreglerne i lov nr. 204 af 28. februar 2017.

Ansøgningen om miljøgodkendelse skal indgives via husdyrgodkendelse.dk. Det betyder, at ammoniakemissionens størrelse vil fremgå umiddelbart af ansøgningen, og systemet er indrettet således, at ansøgeren skal udforme ansøgningen som en ansøgning om godkendelse, hvis ammoniakemissionen i ansøgt drift overstiger 3.500 kg NH3-N pr. år. Overstiger antallet af stipladser grænserne på henholdsvis 750, 2.000 eller 40.000 stipladser, vil der være tale om et IE-husdyrbrug, der skal godkendes efter § 16 a, stk. 2. Det skal oplyses som led i ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk, om der er tale om et IE-husdyrbrug.

Grænsen for godkendelsespligt på 3.500 kg NH3-N pr. år efter lovens § 16 a, stk. 1, skal forstås som den årlige emission af ammoniak fra husdyrbruget i sin helhed efter anvendelse af virkemidler. Ammoniakemissionen beregnes ud fra husdyrbrugets produktionsareal og gødningsopbevaringsanlæg i ansøgt drift via it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelselse.dk efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20 og bilag 3, pkt. A. Det forhold, at emissionsgrænsen er inklusiv ammoniakreducerende

virkemidler, betyder, at det vil være muligt for en ansøger at tilpasse sit projekt og udforme sin ansøgning sådan, at der ikke udløses godkendelsespligt. Det vil f.eks. kunne ske ved at basere ansøgningen på et staldsystem med lav ammoniakemission eller ammoniakreducerende teknologi.

Stipladsgrænserne for godkendelsespligt efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, indebærer, at IE-husdyrbrug er omfattet af godkendelsespligt, uanset ammoniakemissionen overstiger 3.500 kg pr. år.  Antallet af stipladser kan således i sig selv være afgørende for, hvornår godkendelsespligten indtræder. Stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, følger af IE-direktivets bilag I, pkt. 6.6, men stipladsbegrebet er ikke nærmere defineret i IE-direktivet. Det er forudsat i bemærkningerne til husdyrbrugloven fra 2007 og i bemærkningerne til ændringslovens fra 2017, at stipladsgrænsen i skal forstås som det maksimale antal dyr, der på et givet tidspunkt af året må være på stald på husdyrbruget.

Som et særligt opmærksomhedspunkt kan nævnes, at husdyrbrug med svine- eller fjerkræproduktion efter omstændighederne vil kunne have en ammoniakemission på mere end 3.500 kg pr. år, men have (lov til) færre stipladser end grænserne i lovens § 16 a, stk. 2. Ansøgere, rådgivere og kommuner bør i sådanne tilfælde være opmærksomme på, at et husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, på grund af ammoniakemissionens størrelse, vil skulle godkendes på ny efter § 16 a, stk. 2, hvis stipladsgrænserne overskrides. Dette følger af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, 2. pkt. På baggrund af husdyrbrugets forventninger til evt. udvidelser og ændringer m.v. samt ønsker til fleksibilitet kan det derfor være relevant forud for indgivelse af en ansøgning i disse tilfælde grundigt at overveje, om projektet og ansøgningen bør udformes sådan, at godkendelsespligten efter § 16 a, stk. 1, ikke udløses, dvs. at ammoniakemissionen begrænses til 3.500 kg pr. år, sådan at bruget skal tillades efter lovens § 16 b. Alternativt kan projektet og ansøgningen udformes således, at husdyrbruget godkendes som IE-husdyrbrug efter § 16 a, stk. 2, med deraf følgende særlige krav.

Krav om tilladelse til etablering af husdyrbrug efter lovens § 16 b

Etablering af husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligten efter § 16 a, forudsætter kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse. Det følger af husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1.

I første omgang er det således afgørende, at det ansøgte ikke indebærer en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år eller flere stipladser end de grænser, der er nævnt i § 16 a, stk. 2, og derfor er omfattet af godkendelsespligt. Ansøgninger om tilladelse skal indgives via it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, hvor husdyrbrugets ammoniakemission i ansøgt drift vil fremgå. Se herom også beskrivelsen under emnet Godkendelsespligt for etablering af husdyrbrug efter lovens § 16 a.

Der er imidlertid også en undergrænse for, hvad der omfattes af tilladelseskravet, idet kravet alene knytter sig til etablering af husdyrbrug, hvorfor det altid er en forudsætning for krav om tilladelse, at der er mere end 100 m2 produktionsareal på den samlede faste ejendom, som ansøgningen vedrører. Ejendomme med anlæg, hvor produktionsarealerne til sammen er eller bliver højst 100 m2, er ikke husdyrbrug i lovens forstand og er ikke omfattet af krav om tilladelse. Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 udløses kravet om tilladelse til etablering af husdyrbrug dog i visse tilfælde først ved 175-300 m2 produktionsareal.

Tilladelsesgrænserne er derfor som følger:

­    > 300 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet er dyretyper på dybstrøelse som nævnt i nr. 1, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning). Bestemmelsen er alene relevant for ejendomme, hvor der ikke er produktionsarealer på ejendommen, hvor der opstaldning hele året.

­    > 200 mproduktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.

­    > 175 mproduktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.

­    > 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af de lige ovenfor nævnte grænser.

Det bemærkes, at tilladelseskravet knytter sig til produktionsarealet. Det har således ikke betydning for kravet om tilladelse til etablering af husdyrbrug, at der evt. holdes andre dyr end de nævnte, i det omfang sådanne dyr ikke har adgang til et produktionsareal.  Hvad der forstås ved produktionsareal er nærmere beskrevet under vejledningen til kapitel 1.

Tilladelseskravet omfatter alle ejendomme, hvor ovennævnte tilladelsesgrænser overskrides den 1. august 2017 eller senere, uden der det udløser godkendelsespligt.

Tilladelseskravet får desuden virkning for husdyrbrug, der etableret efter reglerne, der gjaldt før 1. august 2017, efter overgangsbestemmelserne i lov nr. 204 af 28. februar 2017. Dette er nærmere beskrevet under emnet ”Særligt om husdyrbrug, der er etableret efter regler gældende før 1. august 2017”.

Udvidelser og ændringer af husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter lovens §§ 16 a og 16 b

Udvidelser og ændringer, der kræver godkendelse eller tilladelse

Udvidelser og ændringer af husdyrbrug, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, skal godkendes eller tillades. Det følger af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, 1. pkt., og § 16 b, stk. 2.

Ordningen i loven er sådan, at husdyrbruget altid først skal godkendes eller tillades efter etableringsreglerne i § 16 a, stk. 1 eller 2, eller § 16 b, stk. 1, og derefter skal udvidelser eller ændringer godkendes eller tillades efter reglerne i § 16 a, stk. 4, 1. pkt. eller § 16 b, stk. 1 (tillæg). Dette gælder også for husdyrbrug, der er etableret i henhold til tidligere gældende regler, herunder tilladt eller godkendt §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Se herom under emnet Særligt om husdyrbrug, der er etableret i henhold til regler før 1. august 2017. Bestemmelserne giver ikke mulighed for tillæg til godkendelser eller tilladelser, der er meddelt efter de tidligere gældende regler.

Kravet om godkendelse eller tilladelse knytter sig her til udvidelser og ændringer. Sondringen mellem udvidelser og ændringer af husdyrbrug er dog ikke skarp eller velafgrænset. Udvidelser vil typisk forstås som udvidelser af dyreholdet, dvs. flere dyr på husdyrbruget, mens ændringer kan bestå i såvel ændringer af de fysiske rammer, herunder etablering af nye stalde, gyllebeholdere m.v., som ændringer i arten og sammensætningen m.v. af dyreholdet. Der er ikke reguleringsmæssigt forskel på udvidelse og ændring af husdyrbrug, og det har derfor ikke nogen selvstændig betydning, om en given disposition, f.eks. forøgelse af et produktionsareals omfang, kategoriseres som en udvidelse eller ændring.

Det centrale kriterium i bestemmelserne er ”forøget forurening eller andre virkninger på miljøet”. Dette kriterium er en videreførelse af det tilsvarende kriterium i de tidligere gældende bestemmelser i § 10, stk. 3, § 11, stk. 3, og § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Den forståelse og praksis, der knytter sig til disse regler er derfor i vidt omfang også relevant som fortolkningsbidrag i relation til de nugældende bestemmelser. Dette gælder dog ikke i forhold den praksis m.v., som knytter sig udvidelser af dyreholdet inden for eksisterende rammer, idet godkendelses- og tilladelsesordningen efter lovens §§ 16 a og 16 b, som er nærmere udmøntet i afsnit V i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bygger på produktionsarealer m.v. og ikke antallet af dyr. Der henvises i øvrigt til afsnittet "Bagatelgrænse”.

I godkendelsen eller tilladelsen er produktionsrammen udtrykt gennem vilkår om produktionsarealets størrelse i m2, dyretyper og staldsystemer. Afhængig af det nærmere indhold af godkendelsen eller tilladelsen vil der være taget højde for maksimal udnyttelse af produktionsarealer og gødningsopbevaringsanlæg, herunder en evt. fleksibilitet til at foretage ændringer i eksempelvis dyretype, staldsystem, teknologi m.v., som derfor vil kunne foretages uden krav om godkendelse eller tilladelse (eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Større og mere grundlæggende udvidelser eller ændringer af husdyrbruget vil medføre godkendelsespligt, f.eks. etablering af nye stalde, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg samt opførelse af ikke ubetydelig bebyggelse. Forøgelse af produktionsarealets størrelse og forøgelse af overfladearealet eller grundplanet af gødningsopbevaringsanlæg i forhold til det, der tidligere er godkendt eller tilladt vil udløse krav om godkendelse eller tilladelse. Renovering af eksisterende stalde, der kan sidestilles med etablering af nye stalde vil også udløse krav om tilladelse eller godkendelse. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og i praksis anvendes renovering som et fast begreb for nærmere bestemte ændringer, der har et sådant omfang, at de vil have betydning for forureningsforholdene og udløse krav om godkendelse. Begrebet renovering omfatter bl.a. ændring af staldsystem, bortset fra visse ændringer i staldsystemet, som indføres for at mindske ammoniakemissionen, og som ikke indebærer opbrydning af staldgulvet. Det kan f.eks. være etablering af fast lejeareal i form af udlagte plader/måtter inklusiv en opdeling/afgrænsning af gyllekummen for at begrænse arealet med spaltegulv og gylleoverflade.

Det bemærkes dog generelt, at visse udvidelser og ændringer, der som udgangspunkt udløser krav om godkendelse eller tilladelse, i stedet kan foretages efter anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV, hvis betingelserne for anvendelse af den pågældende anmeldeordning er opfyldt.

I det enkelte tilfælde vil det være op til kommunen at vurdere, om der konkret er tale om en udvidelse eller ændring, der indebærer krav om godkendelse eller tilladelse, om udvidelsen eller ændringen kan foretages efter anmeldelse, eller om der er tale om en såkaldt bagatelagtig udvidelse eller ændring, som kan foretages uden godkendelse, tilladelse eller anmeldelse.

Bagatelgrænse

Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Miljøklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet) har i relation til de tidligere gældende regler i bl.a. § 11, stk. 3, § 12, stk. 3, og § 103, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug formuleret en såkaldt bagatelgrænse for, hvilke udvidelser og ændringer der udløser godkendelsespligt m.v.

Det følger på den baggrund af praksis, at selvom der i princippet ikke i loven er udtrykt nogen bagatelgrænse, er det alene ændringer, der indebærer ikke ubetydelige bygningsmæssige ændringer, eller som har betydning for forureningsforholdene, der omfattet af godkendelsespligt m.v. Det er herved en forudsætning, at der ikke er tale om ændringer, der har betydning for miljøbeskyttelsen, herunder i forhold til ammoniakemission, lugt-, støj-, lys- og fluegener og lignende. Forøget forurening forstås i den forbindelse bredt og omfatter efter omstændighederne også tilfælde, hvor forureningsbilledet ændres, eller hvor der isoleret betragtet vil kunne være forøget forurening, selvom forureningen samlet set ikke forøges, fordi der samtidig gennemføres forureningsbegrænsende tiltag.

Disse kriterier vil efter Miljøstyrelsens opfattelse fortsat være relevante og centrale. Desuden vil det være en forudsætning, at produktionsarealet ikke forøges, og at overfladearealet eller grundplanet af gødningsopbevaringsanlæg ikke forøges.
Følgende ændringer i eksisterende bygninger m.v. vil som udgangspunkt – hvis de i øvrigt sker inden for rammerne af ovennævnte kriterier – kunne foretages, uden at det medfører forøget forurening og dermed krav om godkendelse eller tilladelse:

 • Ændringer af inventar
 • Ændringer af staldbygningers ydre som f.eks. ændringer af tagbelægning, etablering af gardiner for at skabe bedre klima og tørre gulve i eksempelvis kvægstalde udskiftning af vinduer m.v.
 • Reparationsarbejder på eksisterende gyllebeholder, som ikke ændrer overfladearealet
 • Ændringer af afløbsforhold
 • Asfaltering af en gårdsplads
 • Betonplads foran eksisterende fodersilo
 • Fast låg på en eksisterende gyllebeholder
 • Læsserampe
 • Overbrusningsanlæg i stald
 • Påfyldningsplads til eksisterende gyllebeholder
 • Udleveringssluse
 • Varmegenindvindingsanlæg i forbindelse med eksisterende gyllekanaler i stald
 • Etablering af anlæg til rensning af staldluft, herunder også til rensning af støv i luften
 • Etablering af fast gulv på op til 100 cm fra krybbekant, når det ikke forudsætter opbrydning af eksisterende gulv
 • Udlægning af plader, måtter eller beton på spaltegulvsarealer inklusiv opdeling/afgrænsning af gyllekummen for på den måde at begrænse arealet med spaltegulv og gylleoverflade
 • Opfyldning af gyllekanaler med beton, hvor der ikke støbes nye elementer, f.eks. gyllekanaler ned i gulvet, eller udskiftes større dele af væg og loft
 • Justering af gulvhøjden i en stald, selvom overfladen opbrydes
 • Sektionering af stalde, herunder sektionering af gyllekanaler
 • Reduktion af spalteåbninger i overensstemmelse med gældende bestemmelser i bekendtgørelse om beskyttelse af svin
 • Kølebrønde
 • Korngrave

De opdateringer af datasættene for emission af ammoniak og lugt, som Miljøstyrelsen løbende foranlediger på baggrund af den aktuelle viden, og de deraf følgende opdateringer m.v. af emissionsfaktorerne, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. A og B, udløser ikke i sig selv godkendelsespligt eller tilladelseskrav. Dette gælder, uanset om husdyrbrugets emission beregnet ud fra opdaterede faktorer vil være større, end det er lagt til grund i en tidligere afgørelse på grundlag af dagældende faktorer. Derimod vil husdyrbrugets emissioner i vidt omfang skulle beregnes ud fra de opdaterede faktorer i forbindelse med udvidelser og ændringer m.v. Om beregning af emissioner henvises til vejledningen til kapitel 13.

Tilsvarende vil ændringer, der indebærer, at et husdyrbrugs ammoniakemission, stipladser m.v. faktisk bliver lavere end det, en godkendelse giver mulighed for, ikke medføre krav om tilladelse. Dette gælder, selvom godkendelsen ikke kan udnyttes efter sit indhold, fordi produktionsretten et delvist bortfaldet efter reglerne om manglende udnyttelse eller kontinuitetsbrud.

Ændringer eller udvidelser, der falder uden for husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning

Krav om godkendelse eller tilladelse gælder for husdyrbruget – dvs. stalde, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger til brug for husdyrholdet på den pågældende ejendom. Bygninger m.v., som ikke som sådan anvendes som led i husdyrproduktionen eller kun helt indirekte indgår i produktionen, vil som udgangspunkt falde uden for husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning, og etablering, udvidelse eller ændring af sådanne bygninger m.v. vil følgelig ikke udløse krav om godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a og 16 b. Boliger, vindmøller, butikker m.v. falder eksempelvis uden for reguleringen i husdyrbrugloven. Som eksempler på bygninger, som kun helt indirekte indgår i produktionen, og som efter praksis efter de tidligere gældende regler i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke udløser godkendelsespligt, kan desuden nævnes:

 • Pillesilo til stokerfyr
 • Opførelse af redskabsskur
 • Udskiftning af olietank til fyringsolie til staldopvarmning
 • Udskiftning af dieseltank til dieselolie til markmaskiner
 • Vaskeplads til sprøjter m.v.
 • Personalekantine og badefaciliteter

Derimod kan sådanne bygninger m.v. være reguleret andre regler, f.eks. landzonereglerne i planloven, regler om VVM-screening i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) m.v.

Husdyrbrug, der er etableret efter regler gældende før 1. august 2017

Fortsættelse af hidtil lovlig drift udløser ikke godkendelsespligt og tilladelseskrav

Fra 1. januar 2007 har husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder skullet have forudgående miljøgodkendelse til etablering,

udvidelse og ændring efter reglerne i §§ 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Før 1. januar 2007 var husdyrbrug reguleret af regler i navnlig planloven og miljøbeskyttelsesloven om bl.a. miljøgodkendelse, VVM-screening, krav til lokalisering og evt. landzonetilladelse. Husdyrbrug med mere end 250 dyreenheder var godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Ændringen af husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning fra 2017 betyder bl.a., at dyreenhedsbegrebet er udgået af reguleringen, og at udbringningsarealerne ikke længere er omfattet af godkendelsespligt. Grundlaget for den enkelte godkendelse eller tilladelse er nu produktionsarealet og ikke antallet dyr m.v., og gødningsproduktionen og -anvendelsen er reguleret generelt, hvorfor øget produktion af gødning som følge af øget produktion af husdyr m.v. ikke længere skal reguleres af husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse. Om baggrunden for ændringerne og hidtil gældende regler henvises til de almindelige bemærkninger under pkt. 5.3.1 i forslag nr. L 114, som fremsat 12. januar 2017, om ændring af lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love.

Husdyrbrug, der er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller i øvrigt er lovligt etableret i henhold til afgørelser truffet efter regler, der gjaldt før 1. august 2017, kan fortsætte driften i overensstemmelse med deres hidtidige retsgrundlag. De skal således overholde eventuelle eksisterende vilkår og de regler, de i øvrigt er reguleret af. Det kan f.eks. være generelle krav til indretning og drift og udbringning af husdyrgødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen, regler om udnyttelsesfrist og kontinuitetsbrud, regler om revurdering m.v. Husdyrbrug, der er omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, vil således kunne producere det antal dyr, kg dyr m.v., som tilladelsen eller godkendelsen giver mulighed for og vil skulle overholde fastsatte vilkår. Vilkår om udbringningsarealer er dog bortfaldet automatisk den 1. august 2017. Dette følger § 10, stk. 6, i lov nr. 204 af 28. februar 2017. Udbringningsarealerne reguleres i stedet af umiddelbart bindende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Så længe husdyrbruget således holder sig inden for rammerne af tilladelsen eller godkendelsen og alene foretager bagatelagtige ændringer i overensstemmelse med den praksis herfor, der knytter sig til de før 1. august 2017 gældende regler, vil det ikke være omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. Som eksempel kan nævnes, at naturlige udsving i produktionen eller flytning af dyr på samme husdyrbrug efter omstændighederne kan foretages uden godkendelse.

Der henvises herved også til

Etablering, udvidelse eller ændring af et afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af husdyranlæg (stalde, læskure m.v.) medfører – uanset vilkår om maksimalt antal dyr på ejendommen – ikke, at husdyrbruget omfattes af krav om godkendelse eller tilladelse. Der kan herudover etableres, udvides eller ændres ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare læskure, hytter m.v.), hvis det samlede grundareal af sådanne anlæg på ejendommen er på højst 100 m2. Dette følger af § 8 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Udvidelser og ændringer, der kan foretages efter anmeldelse

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV indeholder regler om, at husdyrbrug kan foretage nærmere bestemte ændringer m.v. efter anmeldelse, hvis betingelserne for anvendelse af den enkelte anmeldeordning er opfyldt. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at det anmeldte kan udføres, hvis anmeldelsen er fyldestgørende, og betingelserne er opfyldt. Anmeldelsen træder herved i stedet for en godkendelse eller tilladelse til udvidelsen eller ændringen.

Det fremgår af kapiteloverskrifterne til anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvilke husdyrbrug der kan anvende den enkelte ordning. Alle husdyrbrug, der er etableret i henhold til før 1. august 2017 gældende regler, kan anmelde ændringer efter bekendtgørelsens kapitel 6 og 7, mens anvendelsen af anmeldeordningerne i kapitel 8-10 alene kan anvendes af visse af disse husdyrbrug.

Anmeldeordningerne betyder, at der kan foretages en række dispositioner vedrørende et husdyrbrug, uden at det bliver omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. Husdyrbruget reguleres dermed fortsat af eksempelvis en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan så at sige ”udskyde” tidspunktet for, hvornår godkendelsespligten eller tilladelseskravet de facto udløses. Det er op til husdyrbruget at vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at ansøge om en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b eller fastholde sit hidtidige retsgrundlag og alene foretage de dispositioner, der kan ske efter anmeldelse.

I øvrigt om godkendelsespligt og tilladelseskrav

Et særligt emne i relation til godkendelsespligt m.v. er spørgsmålet om genopførelse eller retablering efter hændelig undergang. Det antages i praksis at bero på en konkret vurdering, om f.eks. en stald kan genopføres efter en brand uden forudgående godkendelse. Det kræver i givet fald som minimum, at den nye stald har samme dimensioner og placering som den tidligere, jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 14. maj 2009 i sag j.nr. 130-00240. Hvis der i forbindelse med genopførelsen sker ændringer i fremtoningen i landskabet eller i staldsystem eller lignende, antages genopførelsen at kræve godkendelse.