Særligt om pligt til godkendelse eller tilladelse

Husdyrbruglovens §§ §§ 16 a og 16 b Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 7 og 8 Lov nr. 204 af 28. februar 2017 § 10. Lov nr. 497 af 22. maj 2018 § 3

Versionshistorik

20-07-2021, version 9

Dette er en tidligere version af artiklen

Indholdsfortegnelse

Overordnet om forskellige sagstyper

Ved ansøgningen og sagsbehandlingen af et konkret projekt efter husdyrbruglovens regler, skal der i første omgang tages stilling til, om projektet kræver godkendelse efter lovens § 16 a eller tilladelse efter lovens § 16 b, eller om projektet kan gennemføres efter kommunens afgørelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmelderegler. Godkendelsespligten omfatter husdyrbrug, der har en emission af ammoniak på mere end 3.500 kg om året eller som har flere end 750 søer, flere end 2.000 slagtesvin eller flere end 40.000 stykker fjerkræ på stald ad gangen. Husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligten efter § 16 a, er som udgangspunkt omfattet af krav om tilladelse efter § 16 b.

Når produktionen på et husdyrbrug etableres, udvides eller ændres, skal det godkendes eller tillades af kommunen. Visse udvidelser og ændringer af husdyrbrug kan dog gennemføres uden hverken godkendelse, tilladelse eller anmeldelse, fordi udvidelsen eller ændringen i det væsentligste sker i eksisterende bygninger og har såkaldt bagatelagtig karakter.

Før en ansøger sender ansøgning om godkendelse eller tilladelse ind til kommunen, skal han eller hun overveje om den pågældende udvidelse eller ændring kan foretages alene efter anmeldelse. Hvis kommunen modtager en ansøgning om godkendelse eller tilladelse i en situation, hvor det ikke er nødvendigt med en godkendelse eller tilladelse, skal kommunen vejlede ansøgeren om, at det ansøgte evt. kan gennemføres efter anmeldelse eller helt uden godkendelse eller tilladelse. Dette følger af forvaltningsretten. Da kommunens arbejde med at udstede miljøgodkendelser er (delvist) brugerbetalt, kan spørgsmålet også have økonomisk betydning for ansøgeren.

For at bruge anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV skal en række betingelser være opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, har anmelderen krav på en afgørelse om at kunne gennemføre sit projekt, uden at det skal godkendes eller tillades efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b.

Det er kun husdyrbrug, der kan være omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens regler. Det betyder, at ejendomme med op til og med 100 m2 produktionsareal ikke er et husdyrbrug og derfor ikke omfattet af krav om tilladelse. I visse tilfælde kan der etableres op til 300 m2 produktionsareal uden tilladelse. De ejendomme og husdyrbrug, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse og tilladelse, reguleres dog af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om placering, indretning, drift, anmeldelse m.v. Disse vil i øvrigt kunne være reguleret af bl.a. planloven, habitatbekendtgørelsen m.v. i videre omfang end de husdyrbrug, der er omfattet af reglerne om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Dette skyldes, at habitat- og landzonehensyn er integreret i godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven.

I forbindelse med behandlingen af en etablering, udvidelse eller ændring, der er anmeldt efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, kan det evt. konstateres, at det anmeldte har en karakter, der betyder, at det skal godkendes eller tillades efter husdyrbruglovens regler eller anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler. I givet fald skal anmelderen vejledes herom og evt.  i stedet indsende en ansøgning eller anmeldelse til kommunen via husdyrgodkendelse.dk.

Husdyrbruglovens regler om bl.a. godkendelse og tilladelse er ændret pr. 1. august 2017. Hvis husdyrbruget, som et konkret projekt vedrører, er godkendt eller tilladt eller i øvrigt etableret efter de tidligere gældende regler, rejser der sig en række særlige spørgsmål. Hovedreglen er, at husdyrbrug omfattes af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter de nye regler, når de udvider eller ændrer deres produktion på en måde, der kan medføre forøget forurening eller virkninger på miljøet.

Der henvises i øvrigt til vejledningens overordnede afsnit om de enkelte forskellige sagstyper under fanen "Kom godt i gang".

Godkendelsespligt og tilladelseskrav

Husdyrbrugloven indeholder krav om forudgående godkendelse eller tilladelse til husdyrbrug. Ved et husdyrbrug forstås i hovedtræk ejendomme, hvor der er stalde m.v., som til sammen har et produktionsareal på mere end 100 m2. Der fastlægges alene produktionsareal for fast placerede husdyranlæg, dvs. navnlig stalde. Gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger til brug for husdyrholdet, som ligger på ejendommen, regnes også med til husdyrbruget.

Er der flere husdyrbrug (stalde med produktionsarealer over 100 m² og driftsbygninger til brug for husdyrholdet) på samme ejendom, skal disse godkendes samlet, jf. husdyrbruglovens § 3, stk.1. Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til dette spørgsmål i en afgørelse fra 2015.

Ejendomsbegrebet skal her forstås i overensstemmelse med det matrikulære ejendomsbegreb, jf. § 2 i udstykningsloven (lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013). Udgangspunktet er dermed, at en ejendom i husdyrbruglovens forstand omfatter alle de arealer, der er noteret som én samlet fast ejendom i matriklen, uanset om de ligger samlet og sammen med husdyrbrugets anlæg m.v. Denne forståelse af husdyrbruglovens ejendomsbegreb er der redegjort for i husdyrbruglovens forarbejder.

Enhver etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget, som kan medføre forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, kræver som udgangspunkt tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b.

For husdyrbrug, som er etableret efter regler, der gjaldt før 1. august 2017, får lovens krav om godkendelse og tilladelse efter §§ 16 a og 16 b først virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager nærmere bestemte ændringer eller udvidelser. Det følger af § 10, stk. 1 og 2, som er en overgangsbestemmelse i ændringslov nr. 204 af 28. februar 2017.

Ordlyden af § 10, stk. 1, er ændret ved § 3 i ændringslov nr. 497 af 22. maj 2018, således at den nu omfatter alle husdyrbrug etableret før 1. august 2017. Dvs. husdyrbrug, der er etableret før 1. august 2017, men ikke har en tilladelse efter husdyrbruglovens ophævede §§ 10-12, og de husdyrbrug, som har en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Disse skal have en tilladelse eller godkendelse, når de foretager ændringer eller udvidelser.

§ 10, stk. 2, vedrører de husdyrbrug, der har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens ophævede §§ 10-12.  For disse vil der være krav om ny tilladelse eller godkendelse, hvis de foretager udvidelser eller ændringer, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. I begge tilfælde vil en decideret nedgang i produktionen i dele af staldene, – uden andre ændringer -ikke udløse krav om fornyet godkendelse. En ændring i dyretype e.l., hvor det vil kræve nærmere vurdering, hvorvidt der er tale om forøget forurening eller gener for omboende, vil til gengæld udløse krav om en sådan vurdering efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vurderingen vil så evt. kunne munde ud i krav om tilladelse eller godkendelse, med mindre ændringen er bagatelagtig, eller f.eks. kan foretages efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens anmelderegler.

Hvad der gælder for disse husdyrbrug er nærmere beskrevet under emnet  Husdyrbrug, der er etableret efter regler gældende før 1. august 2017.

Når et husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter lovens §§ 16 a eller 16 b, efterfølgende vil foretage udvidelser eller ændringer, skal udvidelsen eller ændringen også på forhånd godkendes eller tillades af kommunen.

Nogle udvidelser og ændringer af husdyrbrug kan dog foretages efter en forenklet procedure i form af en afgørelse fra kommunen på baggrund af en anmeldelse, der indeholder oplysninger om, at en række betingelser for den pågældende udvidelse eller ændring er opfyldt. De udvidelser og ændringer, der kan gennemføres efter anmeldelse fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV.

På oversigten over forskellige sagstyper er principperne for, hvornår godkendelsespligt og tilladelseskrav udløses, gengivet i hovedtræk.

Godkendelsespligt for etablering af husdyrbrug efter
lovens § 16 a

Etablering af husdyrbrug skal miljøgodkendes af kommunen, hvis husdyrbruget er større end de grænser, der findes i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 eller § 16 a, stk. 2, dvs.

-          Husdyrbrug med en årlig ammoniakemission på mere end 3.500 kg, eller

-          IE-husdyrbrug, som omfatter:  

 • husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer,
 • husdyrbrug med flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
 • husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Ved etablering af husdyrbrug forstås, at der på en ejendom anlægges, påbegyndes, opføres eller indrettes husdyranlæg, som indebærer, at det samlede produktionsareal på ejendommen bliver på mere end 100 m2.

Hvis det husdyrbrug, der etableres, har en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N pr. år eller overskrider én eller flere stipladsgrænser for svin eller fjerkræ, skal husdyrbruget godkendes. Det vil formentlig være sjældent, at der etableres så store husdyrbrug på én gang. I stedet vil det ofte være husdyrbrug, der allerede er etableret, som ønsker at udvide eller ændre deres produktion.

Hvis et husdyrbrug, der er tilladt efter § 16 b, udvides eller ændres på en måde, så ammoniak- eller stipladsgrænserne overskrides, udløses godkendelsespligten efter § 16 a, stk. 1 eller 2 også. Det følger af § 16 a, stk. 3. Hvis husdyrbruget er etableret i henhold til de regler der var gældende før 1. august 2017, får godkendelsespligten virkning, når husdyrbruget vil foretage udvidelser eller ændringer, der ikke er bagatelagtige ­ forudsat husdyrbruget overskrider eller med udvidelsen eller ændringen vil overskride grænserne i §§ 16 a, stk. 1 eller 2.Ansøgningen om miljøgodkendelse skal sendes ind via husdyrgodkendelse.dk. Det betyder, at ammoniakemissionens størrelse vil fremgå af husdyrgodkendelse.dk når ansøgeren har indtastet oplysninger om produktionen. Systemet er indrettet således, at ansøgeren skal udforme ansøgningen som en ansøgning om godkendelse, hvis ammoniakemissionen i ansøgt drift overstiger 3.500 kg NH3-N pr. år. Overstiger antallet af stipladser grænserne på henholdsvis 750, 2.000 eller 40.000 stipladser, vil der være tale om et IE-husdyrbrug, der skal godkendes efter § 16 a, stk. 2. Ansøgeren skal som led i ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk, oplyse om der er tale om et IE-husdyrbrug.

Grænsen for godkendelsespligt på 3.500 kg NH3-N pr. år efter lovens § 16 a, stk. 1, skal forstås som den årlige emission af ammoniak fra husdyrbruget i sin helhed efter anvendelse af virkemidler. Ammoniakemissionen beregnes ud fra husdyrbrugets produktionsareal og anlæg til opbevaring af flydende og fast husdyrgødning i ansøgt drift via it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelselse.dk efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21 og bilag 3, pkt. A.

Det forhold, at emissionsgrænsen er inklusiv ammoniakreducerende virkemidler, betyder, at det vil være muligt for en ansøger at tilpasse sit projekt og udforme sin ansøgning sådan, at der ikke udløses godkendelsespligt efter § 16 a, stk. 1, men derimod tilladelseskrav efter § 16 b, stk. 1. Det vil f.eks. kunne ske ved at basere ansøgningen på et staldsystem med lav ammoniakemission eller ammoniakreducerende teknologi.

Produktionen på husdyrbrugene skal som før nævnt godkendes, hvis emissionen overstiger de 3.500 kg ammoniak pr. år eller hvis antallet af stipladser overskrider grænserne for IE-brug. Antallet af stipladser kan således i sig selv være afgørende for, om husdyrbruget skal godkendes. Stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, følger af IE-direktivets bilag I, pkt. 6.6, men stipladsbegrebet er ikke nærmere defineret i IE-direktivet. Det er forudsat i bemærkningerne til husdyrbrugloven fra 2007 og i bemærkningerne til ændringslovens fra 2017, at stipladsgrænsen skal forstås som det maksimale antal dyr, der på et givet tidspunkt af året må være på stald på husdyrbruget.

Dette må forstås i sammenhæng med de regler, der i øvrigt gælder for husdyrbruget. For så vidt angår husdyrbrug, der skal godkendes eller tillades efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, afgøres antallet af stipladser ud fra det maksimale antal dyr, der må være på husdyrbrugets produktionsareal på et givet tidspunkt på året. Antallet af stipladser fremkommer således som udgangspunkt ved at sammenholde produktionsarealets størrelse med pladskravene for den pågældende dyretype ifølge dyrevelfærdsreglerne. Det maksimale antal stipladser kan dog i en godkendelse eller tilladelse være fastsat til færre end det antal dyr, der maksimalt må være efter dyrevelfærdskravene. Hvis f.eks. et slagtesvinebrug tillades efter § 16 b, stk. 1, må der maksimalt være 2.000 slagtesvin ad gangen på husdyrbrugets samlede produktionsareal, uanset produktionsarealets størrelse, idet flere end 2.000 stipladser til slagtesvin udløser godkendelsespligt som IE-husdyrbrug efter lovens § 16 a, stk. 2.

Svine- eller fjerkræproduktion vil således kunne have en ammoniakemission på mere end 3.500 kg pr. år, men kun have (lov til) færre stipladser end grænserne i lovens § 16 a, stk. 2. Som udgangspunkt er det derfor godkendelsespligten efter § 16 a, stk. 1, der udløses. Ansøgere, rådgivere og kommuner bør dog i sådanne tilfælde være opmærksomme på, at et husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, på grund af ammoniakemissionens størrelse, skal godkendes på ny efter § 16 a, stk. 2, hvis stipladsgrænserne overskrides. Dette følger af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, 2. pkt.

I situationer, hvor en svine- eller fjerkræproduktion ønsker godkendelse til et husdyrbrug i den størrelsesorden, kan det derfor være relevant at overveje om projektet kan udformes, så ammoniakemissionen begrænses til 3.500 kg. pr. år og derfor kan godkendes efter lovens § 16 b, eller ansøgeren omvendt ønsker mulighed for større fleksibilitet, også i antallet af stipladser kan projektet og ansøgningen udformes, så husdyrbruget godkendes som IE-husdyrbrug efter § 16 a, stk. 2, med deraf følgende særlige krav.

Krav om tilladelse til etablering af husdyrbrug efter lovens § 16 b

Etablering af husdyrbrug, der har en ammoniakemission på 3.500 kg NH3-N pr. år eller mindre eller færre stipladser end de grænser, der definerer et IE-brug, er ikke omfattet af godkendelsespligten efter § 16 a. De skal i stedet tillades efter husdyrbruglovens § 16 b..

Ansøgninger om tilladelse skal sendes ind via husdyrgodkendelse.dk, hvor husdyrbrugets ammoniakemission i ansøgt drift vil fremgå når ansøgeren har indtastet oplysninger om den ønskede produktion. Se herom også beskrivelsen under emnet Godkendelsespligt for etablering af husdyrbrug efter lovens § 16 a.

Der er imidlertid også en undergrænse for, hvad der skal tillades efter lovens § 16 b, idet kravet alene knytter sig til etablering af husdyrbrug. Det betyder, at der skal være et produktionsareal på mere end 100 m2 på den samlede faste ejendom, som ansøgningen vedrører. Ejendomme med anlæg, hvor produktionsarealerne til sammen er eller bliver højst 100 m2, er ikke husdyrbrug i lovens forstand og er derfor ikke omfattet af krav om tilladelse. Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 udløses kravet om tilladelse til etablering af husdyrbrug dog i visse tilfælde først ved 175-300 m2 produktionsareal på husdyrbruget.

Størrelsesgrænserne, for hvornår der kræves tilladelse, er herefter som følger:

> 300 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).

> 200 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.

> 175 m2 produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekvæg med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse samt heste, geder eller får.

Grænsen gælder både, hvor der på husdyrbrugets produktionsareal f.eks. kun skal være geder, eller hvor der skal være geder, får og heste eller ammekøer med tilhørende opdræt og heste. Enhver form for afkom fra ammekøer; uanset dets alder og køn er omfattet. Omvendt er det med ordlyden af bestemmelsen gjort klart, at malkekøer og afkom fra disse ikke er omfattet. Heste, geder eller får anses emissionsmæssigt altid for at være på dybstrøelse, hvorfor kravet om dybstrøelse kun knytter sig til ammekøer med tilhørende opdræt.

> 100 m2 produktionsareal i tilfælde, der ikke er omfattet af de ovenfor nævnte grænser.

Tilladelseskravet knytter sig til produktionsarealet. Det har derfor ikke betydning for kravet om tilladelse om der evt. holdes andre dyr end de nævnte, hvis sådanne dyr ikke har adgang til et produktionsareal.  Hvad der forstås ved produktionsareal er nærmere beskrevet under vejledningen til kapitel 1.(link skal ændres)

Kravet om tilladelse gælder alle ejendomme, hvor ovennævnte størrelser på produktionsarealerne overskrides den 1. august 2017 eller senere. Tilladelseskravet får desuden virkning for husdyrbrug, der er etableret efter reglerne, der gjaldt før 1. august 2017, efter overgangsbestemmelserne i lov nr. 204 af 28. februar 2017. Dette er nærmere beskrevet under emnet ”Særligt om husdyrbrug, der er etableret efter regler gældende før 1. august 2017.

Udvidelser og ændringer af husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter lovens §§ 16 a og 16 b

Udvidelser og ændringer, der skal godkendes eller tillades

Udvidelser og ændringer af husdyrbrug, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, skal godkendes eller tillades. Det følger af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, 1. pkt., og § 16 b, stk. 2.

Ordningen i loven er sådan, at husdyrbruget altid først skal godkendes eller tillades efter etableringsreglerne i § 16 a, stk. 1 eller 2, eller § 16 b, stk. 1, og derefter skal udvidelser eller ændringer godkendes eller tillades efter reglerne i § 16 a, stk. 4, 1. pkt. eller § 16 b, stk. 2 (tillæg).

Dette gælder også for husdyrbrug, der er etableret i henhold til tidligere gældende regler, herunder tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Se herom under emnet "Særligt om husdyrbrug, der er etableret i henhold til regler før 1. august 2017".. Det er ikke muligt at meddeletillæg til godkendelser eller tilladelser, der er meddelt efter de tidligere gældende regler. De vil, ved ønske om udvidelse eller ændring, som udgangspunkt skulle over på stipladsmodellen og godkendes eller tillades efter lovens § 16 a, stk. 1 eller 2, eller 16 b, stk.1

Kravet om godkendelse eller tilladelse knytter sig her til udvidelser og ændringer. Sondringen mellem udvidelser og ændringer af husdyrbrug er dog ikke skarp eller velafgrænset. Udvidelser vil typisk forstås som udvidelser af produktionsarealet i form af tilbygninger til stalde eller opførelse af nye stalde. Ændringer kan både være ændringer af de fysiske rammer, som også kan være nye stalde, gyllebeholdere m.v., og ændringer i arten og sammensætningen m.v. af dyreholdet. Der er ikke reguleringsmæssigt forskel på udvidelse og ændring af husdyrbrug, og det har derfor ikke nogen selvstændig betydning, om en given disposition, f.eks. forøgelse af et produktionsareals omfang, kategoriseres som en udvidelse eller ændring.

Det centrale kriterium i bestemmelserne er ”forøget forurening eller andre virkninger på miljøet”. Dette kriterium er en videreførelse af det tilsvarende kriterium i de nu ophævede bestemmelser i husdyrbruglovens § 10, stk. 3, § 11, stk. 3, og § 12, stk. 3. Den forståelse og praksis, der knytter sig til disse tidligere gældende regler er derfor i vidt omfang også relevant som fortolkningsbidrag i relation til de nugældende bestemmelser. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke i forhold til den praksis m.v., som knytter sig til udvidelser af dyreholdet inden for eksisterende rammer, idet godkendelses- og tilladelsesordningen efter lovens §§ 16 a og 16 b, som er nærmere udmøntet i afsnit V i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bygger på produktionsarealer m.v. og ikke antallet af dyr. Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Bagatelgrænse”.

I godkendelsen eller tilladelsen efter §§ 16 a og 16 b er produktionsrammen udtrykt gennem vilkår om produktionsarealets størrelse i m2, dyretyper og staldsystemer. Afhængig af det nærmere indhold af godkendelsen eller tilladelsen vil der være taget højde for maksimal udnyttelse af produktionsarealer og gødningsopbevaringsanlæg, herunder en evt. fleksibilitet til at foretage ændringer i eksempelvis dyretype, staldsystem, m.v., som derfor vil kunne foretages uden krav om godkendelse eller tilladelse (eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Større og mere grundlæggende udvidelser eller ændringer af husdyrbruget vil som udgangspunkt medføre godkendelsespligt eller tilladelseskrav, f.eks. etablering af nye stalde og opførelse af ikke ubetydelig bebyggelse i øvrigt. Forøgelse af produktionsarealets størrelse i forhold til det, der tidligere er godkendt eller tilladt vil altid udløse krav om godkendelse eller tilladelse. Renovering af eksisterende stalde, der kan sidestilles med etablering af nye stalde vil også udløse krav om godkendelse eller tilladelse. Renovering er et fast begreb (i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) for nærmere bestemte ændringer, der har et sådant omfang, at de vil have betydning for forureningsforholdene og derfor udløser krav om godkendelse. Det omfatter bl.a. ændring af staldsystem, bortset fra visse ændringer i staldsystemet, som indføres for at mindske ammoniakemissionen, og som ikke indebærer opbrydning af staldgulvet. Det kan f.eks. være etablering af fast lejeareal i form af udlagte plader/måtter inklusiv en opdeling/afgrænsning af gyllekummen for at begrænse arealet med spaltegulv og gylleoverflade.

Det bemærkes dog generelt, at visse udvidelser og ændringer, der som udgangspunkt ville udløse krav om godkendelse eller tilladelse, i stedet kan foretages efter anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV, hvis betingelserne for anvendelse af den pågældende anmeldeordning er opfyldt.

I det enkelte tilfælde vil det være op til kommunen at vurdere, om der konkret er tale om en udvidelse eller ændring, der indebærer krav om godkendelse eller tilladelse, om udvidelsen eller ændringen kan foretages efter anmeldelse, eller om der er tale om en såkaldt bagatelagtig udvidelse eller ændring, som kan gennemføres uden godkendelse, tilladelse eller anmeldelse.

Bagatelgrænse

Miljø- og Fødevareklagenævnet (tidligere Miljøklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet) har i relation til de tidligere gældende regler i bl.a. § 11, stk. 3, § 12, stk. 3, og § 103, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug formuleret en såkaldt bagatelgrænse for, hvilke udvidelser og ændringer der udløser godkendelsespligt m.v.

Det følger på den baggrund af praksis, at selvom der i princippet ikke i loven er udtrykt nogen bagatelgrænse, er det alene ændringer, der indebærer ikke ubetydelige bygningsmæssige ændringer, eller som har betydning for forureningsforholdene, der er omfattet af godkendelsespligt m.v. For at en ændring kan betragtes som en bagatel, og dermed ikke kræver godkendelse eller tilladelse, må der ikke være tale om ændringer, der har betydning for miljøbeskyttelsen, herunder i forhold til ammoniakemission, lugt-, støj-, lys- og fluegener og lignende. Forureningsforholdene skal i den forbindelse forstås bredt og kan også omfatte tilfælde, hvor forureningsbilledet ændres, eller hvor der isoleret betragtet vil kunne være forøget forurening, selvom forureningen samlet set ikke forøges, fordi der samtidig gennemføres forureningsbegrænsende tiltag.

Disse kriterier vil efter Miljøstyrelsens opfattelse fortsat være relevante og centrale. Desuden vil det altid være en forudsætning, at produktionsarealet ikke forøges.  
Følgende ændringer i eksisterende bygninger m.v. vil som udgangspunkt – hvis de i øvrigt sker inden for rammerne af ovennævnte kriterier – kunne foretages, uden at det medfører forøget forurening og dermed krav om godkendelse eller tilladelse til:

 • Ændringer af inventar
 • Ændringer af staldbygningers ydre som f.eks. ændringer af tagbelægning, udskiftning af vinduer, etablering af gardiner for at skabe bedre klima og tørre gulve i eksempelvis kvægstalde m.v.
 • Reparations- og vedligeholdelsesarbejder på eksisterende gyllebeholdere, som ikke ændrer overfladearealet
 • Ændringer af afløbsforhold
 • Asfaltering af en gårdsplads
 • Etablering af en betonplads foran eksisterende fodersilo
 • Etablering af fast låg på en eksisterende gyllebeholder
 • Etablering af en læsserampe
 • Etablering af et overbrusningsanlæg i stald
 • Etablering af en påfyldningsplads til en eksisterende gyllebeholder
 • Etablering af en udleveringssluse
 • Etablering af varmegenindvindingsanlæg i forbindelse med eksisterende gyllekanaler i stald
 • Etablering af anlæg til rensning af staldluft, herunder også til rensning af støv i luften
 • Etablering af fast gulv på op til 100 cm fra krybbekant, når det ikke forudsætter opbrydning af eksisterende gulv
 • Udlægning af plader, måtter eller beton på spaltegulvsarealer inklusiv opdeling/afgrænsning af gyllekummen for på den måde at begrænse arealet med spaltegulv og gylleoverflade
 • Opfyldning af gyllekanaler med beton, hvor der ikke støbes nye elementer, f.eks. gyllekanaler ned i gulvet, eller udskiftes større dele af væg og loft
 • Justering af gulvhøjden i en stald, selvom overfladen opbrydes
 • Sektionering af stalde, herunder sektionering af gyllekanaler
 • Reduktion af spalteåbninger i overensstemmelse med gældende bestemmelser i bekendtgørelse om beskyttelse af svin
 • Etablering af kølebrønde
 • Etablering af korngrave

Datasættene for emission af ammoniak og lugt, som Miljøstyrelsen løbende opdaterer på baggrund af den aktuelle viden, og de deraf følgende ændringer m.v. af emissionsfaktorerne, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. A og B, udløser ikke i sig selv godkendelsespligt eller tilladelseskrav. Dette gælder, uanset om husdyrbrugets emission beregnet ud fra opdaterede faktorer vil være større, end det er lagt til grund i en tidligere afgørelse på grundlag af dagældende faktorer. Derimod vil husdyrbrugets emissioner i vidt omfang skulle beregnes ud fra de opdaterede faktorer i forbindelse med udvidelser og ændringer m.v. Om beregning af emissioner henvises vejledningen til kapitel 13.

Tilsvarende vil ændringer, der indebærer, at et husdyrbrugs ammoniakemission, stipladser m.v. faktisk bliver lavere end det, dets godkendelse giver mulighed for, ikke medføre krav om et nyt retsgrundlag i form af en tilladelse. Dette gælder, selvom godkendelsen ikke kan udnyttes efter sit indhold, fordi produktionsretten er delvist bortfaldet efter reglerne om manglende udnyttelse eller kontinuitetsbrud. Hvis produktionsretten er helt eller delvist bortfaldet, vil det omvendt kræve godkendelse eller tilladelse igen at udvide produktionen.

Ændringer eller udvidelser, der falder uden for husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning

Krav om godkendelse eller tilladelse gælder for husdyrbruget – dvs. stalde, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger til brug for husdyrholdet på den pågældende ejendom. Bygninger m.v., som ikke som sådan anvendes som led i husdyrproduktionen eller kun helt indirekte indgår i produktionen, vil som udgangspunkt falde uden for husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning. Etablering, udvidelse eller ændring af sådanne bygninger m.v. vil derfor ikke udløse krav om godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a og 16 b. Boliger, vindmøller, butikker m.v. falder eksempelvis uden for reguleringen i husdyrbrugloven. Som eksempler på bygninger, som kun helt indirekte indgår i produktionen, og som efter praksis efter de tidligere gældende regler i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug ikke udløser godkendelsespligt, kan desuden nævnes:

 • Etablering af pillesilo til stokerfyr
 • Opførelse af redskabsskur
 • Udskiftning af olietank til fyringsolie til staldopvarmning
 • Udskiftning af dieseltank til dieselolie til markmaskiner
 • Etablering af en vaskeplads til sprøjter m.v.
 • Etablering af en personalekantine og badefaciliteter

Derimod kan sådanne bygninger m.v. være reguleret andre regler, f.eks. landzonereglerne i planloven, regler om VVM-screening i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) m.v.

Snitflade mellem husdyrbrugloven og planloven

 

Diagrammet nedenfor illustrerer snitfladen mellem husdyrbrugloven og planlovens landzonebestemmelser.

Klik her for at se diagrammet i større format.

Landzonebestemmelserne er indarbejdet i husdyrbruglovens tilladelses- og godkendelsesordning. Derfor kræves der ikke både tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven og landzonetilladelse til opførelse af driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold. Dette gælder også for afgørelser efter anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV.

Der kan for nogle typer bygninger og andre anlæg opstå tvivl om hvilken lov en ansøgning skal behandles efter. Dette gælder særlig i forbindelse med ændringen af husdyrbrugloven i 2017.

For dyretyper, hvor der ofte er meget plads pr. dyr i stalden, kan ændringen fra tilladelsesgrænsen fastsat i antal dyreenheder til grænsen fastsat i antal kvadratmeter produktionsareal betyde, at pligten til tilladelse efter husdyrbrugloven indtræffer ved et lavere antal dyr end tidligere. Pligten til tilladelse indtræder derfor typisk ved et lavere antal dyr end tidligere på ejendomme med hobbydyr.

Af denne årsag vil det måske forekomme hyppigere, at der kræves tilladelse efter husdyrbrugloven til opførelse af bygninger og andre anlæg på f.eks. stutterier, hestepensioner og rideskoler.

I sagerne NMK-31-00989 og NMK-31-01311 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at en hestestald og en ridehal krævede tilladelse efter husdyrbrugloven og ikke landzonetilladelse.

Husdyrbrug, der er etableret efter regler gældende før 1. august 2017

Fortsættelse af hidtil lovlig drift udløser ikke godkendelsespligt og tilladelseskrav

Fra 1. januar 2007 skulle husdyrbrug med mere end 75 dyreenheder have forudgående miljøgodkendelse til etablering, udvidelse og ændring efter de daværende regler i de nu ophævede §§ 11 og 12 i Husdyrbrugloven. Godkendelsespligten omfattede både anlæg og udbringningsarealer. Husdyrbrug med 15-75 dyreenheder skulle have tilladelse til etablering, udvidelse og ændring efter den ophævede regel i § 10 i husdyrbrugloven. For husdyrbrug med pelsdyrproduktion indtrådte godkendelsespligten efter § 11 dog ved 25 dyreenheder og tilladelseskravet efter § 10 ved 3 dyreenheder. Før 1. januar 2007 var husdyrbrug reguleret af regler i navnlig planloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen om bl.a. miljøgodkendelse, VVM-vurdering, krav til lokalisering og evt. landzonetilladelse. Husdyrbrug med mere end 250 dyreenheder var godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Ændringen af husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning der trådte i kraft den 1. august 2017, betyder bl.a., at dyreenhedsbegrebet er udgået af reguleringen, og at udbringningsarealerne ikke længere er omfattet af godkendelsespligt. Grundlaget for den enkelte godkendelse eller tilladelse er nu produktionsarealet og ikke antallet af dyr m.v. Gødningsproduktionen og -anvendelsen er reguleret generelt. Derfor skal en øget produktion af husdyrgødning som følge af øget produktion af husdyr ikke længere reguleres af husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse. Om baggrunden for ændringerne og indholdet af de tidligere gældende regler henvises til de almindelige bemærkninger under pkt. 5.3.1 i forslag nr. L 114, som fremsat 12. januar 2017, om ændring af lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love.

Husdyrbrug, der er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller tilladt eller godkendt efter de nu ophævede §§ 10-12 i husdyrbrugloven eller i øvrigt er lovligt etableret i henhold til afgørelser truffet efter regler, der gjaldt før 1. august 2017, kan fortsætte driften i overensstemmelse med deres hidtidige produktionsrammer. De skal således overholde eventuelle eksisterende vilkår og de regler, de i øvrigt er reguleret af. Sidst nævnte kan f.eks. være generelle krav til indretning og drift af anlæg, regler om udnyttelsesfrist og kontinuitetsbrud, regler om revurdering m.v.

Vilkår om udbringningsarealer er dog bortfaldet automatisk den 1. august 2017. Dette følger § 10, stk. 6, i lov nr. 204 af 28. februar 2017. Udbringningsarealerne reguleres i stedet af umiddelbart bindende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Så længe husdyrbruget holder sig inden for rammerne af tilladelsen eller godkendelsen m.v. og alene foretager bagatelagtige ændringer i overensstemmelse med den praksis herfor, der knytter sig til de før 1. august 2017 gældende regler, vil det ikke være omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. Som eksempel kan nævnes, at naturlige udsving i produktionen eller flytning af dyr på samme husdyrbrug efter omstændighederne kan foretages uden godkendelse.


Der henvises herved også til

Skov- og Naturstyrelsens notat af 30. november 2004 om afklaring af tvivlsspørgsmål om den tilladte produktion på husdyrbrug

Miljøstyrelsens notat af 26. maj 2015 om bagatelbegrebet og anvendelse af de tidligere gældende anmeldeordninger med særligt fokus på omlægning af slagtekalveproduktion

Etablering, udvidelse eller ændring af et afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af husdyranlæg (stalde, læskure m.v.) medfører – uanset vilkår om maksimalt antal dyr på ejendommen – ikke, at husdyrbruget omfattes af krav om godkendelse eller tilladelse. Der kan herudover etableres, udvides eller ændres ikke fast placerede husdyranlæg (flytbare læskure, hytter m.v.), hvis det samlede grundareal af sådanne anlæg på ejendommen er på højst 100 m2. Dette følger af § 8 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Pligt til at indhente godkendelse eller tilladelse

Under emnet Fortsættelse af hidtil lovlig drift udløser ikke godkendelsespligt og tilladelseskrav og emnet Udvidelser og ændringer, der kan foretages efter anmeldelse er det beskrevet, at husdyrbrug, der er etableret i henhold til de regler, der var gældende før 1. august 2017, fortsat er lovligt bestående og kan drives i overensstemmelse med deres hidtidige konkrete retlige grundlag, f.eks. en tilladelse eller godkendelse og deri indeholdte vilkår, ligesom visse udvidelser og ændringer af disse husdyrbrug kan foretages efter anmeldelse, uden at det udløser krav om godkendelse eller tilladelse.

Det, der efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 og 2, og § 16 b, stk. 1, indebærer krav om godkendelse eller tilladelse, er etablering af husdyrbrug. Disse regler gælder således kun direkte for husdyrbrug, der etableres efter 1. august 2017. Overgangsbestemmelserne i § 10, stk. 1 og 2, i lov nr. 204 af 28. februar 2017, som ændret ved § 3 i lov nr. 497 af 22. maj 2018 (ændringslove til husdyrbrugloven), bestemmer dog, at godkendelsespligten eller tilladelseskravet i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 og 2, og § 16 b, stk. 1, også gælder for husdyrbrug, der er etableret før 1. august 2017.

Pligten til at indhente forudgående godkendelse eller tilladelse udløses på det tidspunkt, hvor husdyrbruget foretager nærmere bestemte udvidelser eller ændringer. Reglerne i ændringslovens § 10, stk. 1 og 2, betyder, at udvidelser eller ændringer, der ikke er bagatelagtige eller kan gennemføres efter anmeldereglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, alene kan foretages, hvis husdyrbruget godkendes eller tillades i sin helhed efter § 16 a, stk. 1 eller 2, eller § 16 b, stk. 1, efter de nærmere regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Udvidelser og ændringer, der kan foretages efter anmeldelse

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV indeholder regler om, at husdyrbrug omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav kan foretage nærmere bestemte ændringer m.v. efter anmeldelse, hvis betingelserne for anvendelse af den enkelte anmeldeordning er opfyldt. Kommunen træffer afgørelse om, at det anmeldte kan udføres, hvis anmeldelsen er fyldestgørende, og betingelserne er opfyldt. Det anmeldte vil så ikke kræve en godkendelse eller en tilladelse.

Det fremgår af kapiteloverskrifterne til anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvilke husdyrbrug der kan anvende den enkelte ordning. Anmeldeordningerne giver mulighed for at gennemføre visse ændringer, uden at det bliver omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. Husdyrbruget reguleres dermed fortsat af eksempelvis en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan så at sige ”udskyde” tidspunktet for, hvornår godkendelsespligten eller tilladelseskravet de facto udløses. Det er op til husdyrbruget at vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at ansøge om en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b eller fastholde sit hidtidige retsgrundlag og alene foretage de dispositioner, der kan ske efter anmeldelse.

I øvrigt om godkendelsespligt og tilladelseskrav

Et særligt emne i relation til godkendelsespligt m.v. er spørgsmålet om genopførelse eller retablering efter hændelig undergang. Det antages i praksis at bero på en konkret vurdering, om f.eks. en stald kan genopføres efter en brand uden forudgående godkendelse. Det kræver i givet fald som minimum, at den nye stald har samme dimensioner og placering som den tidligere, jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 14. maj 2009 i sag j.nr. 130-00240. 

Hvis der i forbindelse med genopførelsen sker ændringer i fremtoningen i landskabet eller i staldsystem eller lignende, antages genopførelsen at kræve godkendelse