Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Kapitel 3

Versionshistorik

08-04-2024, version 4

Dette er den nyeste version af artiklen

Indholdsfortegnelse

Generelt om anmeldelser

§ 6 og bilag 1 og 2

Generelt om anmeldelser

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 11-20 indeholder regler om visse udvidelser og ændringer af husdyrbrug, der – i stedet for godkendelse eller tilladelse – kan foretages efter anmeldelse. En anmeldelse indebærer en forenklet sagsbehandling, hvor kommunen sikrer sig, at betingelserne for at anvende anmeldeordningen er opfyldt. Hvis den er det, træffer Kommunen afgørelse efter bekendtgørelsens § 21, om at det anmeldte kan foretages uden godkendelse eller tilladelse. Kommunen skal som udgangspunkt træffe afgørelse senest 2 måneder efter modtagelsen af en fuldt oplyst sag. Se herom vejledning til § 21.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6 og bilag 1, pkt. A, og bilag 2, indeholder regler om hvordan man anmelder og hvilke oplysningskrav der er. Reglerne forudsætter, at det i høj grad er anmelderen, der oplyser sagen, inden den sendes til kommunen.

En anmeldelse skal indeholde de oplysninger, som er tilstrækkelige til, at kommunen kan træffe afgørelse om det anmeldte, dvs. sikrer sig at betingelserne er opfyldt.

Formelle krav til anmeldelsen

Alle anmeldelser skal indsendes via husdyrgodkendelse.dk. Hvis en anmeldelse afleveres eller sendes til kommunen på en anden måde end via husdyrgodkendelse.dk, skal kommunen afvise anmeldelsen. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 6, stk. 2 og 3.

Der er ingen generelle undtagelser fra kravet om, at anmeldelser skal sendes ind gennem husdyrgodkendelse.dk, og der er ikke adgang for kommunen til i en konkret sag at fravige kravet om at anvende husdyrgodkendelse.dk. Anmelderen skal således enten indsende anmeldelsen i husdyrgodkendelse.dk eller evt. få en rådgiver eller repræsentant til det. Kommunen må som forvaltningsmyndighed vejlede om kravene til anmeldelser, ligesom en kommunal sagsbehandler i øvrigt kan hjælpe borgere, hvor det findes nødvendigt. Miljøstyrelsen yder vejledning til kommunerne om selve it-systemet, som drives af Miljøstyrelsen.

Der er derimod ikke krav om, at eventuelle supplerende oplysninger fra anmelderen eller anden korrespondance eller dialog mellem kommunen og anmelderen eller dennes repræsentant skal ske via husdyrgodkendelse.dk. Det vil typisk afhænge af den konkrete sag og karakteren af oplysningerne m.v., om det i de tilfælde er mere hensigtsmæssigt at kommunikere via e-mail, telefon m.v.

Anmeldelsen skal sendes til den kommune, hvor det anmeldte ligger. I husdyrgodkendelse.dk er det obligatorisk at oplyse ejendomsnummer under de basisoplysninger, som skal gives i anmeldelsen. Ejendomsnummeret indeholder en kommunekode. Indtastning af ejendomsnummer indeholder således samtidig oplysning om, i hvilken kommune ejendommen med det anmeldte ligger.

 

Indholdsmæssige krav til anmeldelser

Alle anmeldelser skal indeholde de oplysninger, der følger af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. A. Dvs. oplysninger om anmelder, ejerforhold m.v. Disse oplysninger svarer til de basisoplysninger, der skal gives i ansøgninger om godkendelse og tilladelse. Se herom under basisoplysninger i vejledningen til bekendtgørelsens kapitel 2.

Herudover skal anmeldelsen indeholde oplysninger om det anmeldte, således at kommunen kan se, hvad det anmeldte går ud på, og om betingelserne for at foretage det anmeldte uden godkendelse eller tilladelse er opfyldt. Bekendtgørelsens bilag 2, pkt. A til I indeholder oplysningskrav, der afspejler betingelserne i de enkelte anmeldeordninger i §§ 11-20 og skal ses i lyset heraf.

Udvidelser og ændringer, der kan gennemføres efter anmeldelse, skal ligesom udvidelser eller ændringer, der forudsætter godkendelse eller tilladelse, overholde generelle krav til indretning og drift, krav til placering m.v., som følger af umiddelbart af husdyrbrugloven (§§ 6-8) eller husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis det, der skal anmeldes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 11-20, samtidig kræver anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal der kun ske anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen inklusiv de relevante oplysninger, der ellers skulle have været givet i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, stk. 2. Dette følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, stk. 5.

Læs mere om de enkelte anmeldeordninger efter §§ 11-20 under vejledningerne til kapitel 6-11 samt om kommunens afgørelse og behandling af anmeldelser under vejledningen til kapitel 12.