Ikke erhvervsmæssige dyrehold

Versionshistorik

25-01-2023, version 4

Dette er den nyeste version af artiklen

Indholdsfortegnelse

Bekendtgørelsens anvendelsesområde for dyrehold

§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter regler om at forebygge og imødegå forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold.

Definition af ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

§ 7

Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås dyrehold, der ikke overskrider nedenstående størrelsesgrænser eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse. Bemærk, at dyreholdet ikke er afgrænset til udelukkende at være fugle (aves) og pattedyr (mammalia) ligesom i den øvrige husdyrregulering. Dette medfører således, at f.eks. bier kan reguleres efter dette kapitel.

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder). Det bemærkes, at der ikke skelnes mellem store heste og små ponyer. Det er antallet af individer, der tæller.

d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e) 15 producerede slagtesvin,

f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2.

Da produktionsareal ikke er defineret i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, bør produktionsarealet fortolkes i overensstemmelse med definitionen fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Produktionsareal er herefter det areal i fastplacerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Det følger desuden af definitionen, at arealet i ikke fast placerede husdyranlæg, herunder visse mobile stalde, flytbare læskure m.v., ligesom folde, indhegninger m.v. med plantedække ikke er en del af produktionsarealet.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at arealet i f.eks. en voliere i visse tilfælde kan betragtes som produktionsareal og i andre tilfælde ikke vil være produktionsareal. Dette afhænger af en konkret vurdering I vurderingen kan det indgå, om der er plantedække, så næringsstoffer fra den afsatte husdyrgødning over en årrække kan udnyttes. Videre kan det indgå i vurderingen, om fuglene kun luftes i volieren, og der fjernes klatter. Disse omstændigheder taler for, at der ikke er tale om et produktionsareal.

 i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct. Det vil sige, at hvis du har 25 m2 med andre dyretyper samt henholdsvis 30 høns og 4 hunde, så kan du ikke holde flere dyr, hvis du vil holde dig under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold.

For så vidt angår litra a-g gjaldt der den samme grænse før den 1. august 2017.  For blandede dyrehold og dyrehold bestående af andre dyretyper end de, der er oplistet i litra a-g, kan der være dyrehold, der før 1. august 2017 blev vurderet som erhvervsmæssige, der ikke er et erhvervsmæssigt dyrehold efter den nuværende definition. Omvendt kan kommunen før den 1. august 2017 have vurderet, at et dyrehold ikke var erhvervsmæssigt, som efter den gældende definition i miljøaktivitetsbekendtgørelsen nu er erhvervsmæssigt.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens afgrænsning af, hvornår et dyrehold er erhvervsmæssigt gælder generelt og umiddelbart og for alle dyrehold. Det vil sige, at dyreholdet er erhvervsmæssigt uanset, om de er etablerede før eller efter den 1. august 2017, og uanset om kommunen tidligere har vurderet, at det pågældende dyrehold ikke var erhvervsmæssigt, efter de dagældende regler. 

Kommunen skal beregne, om der er tale om et dyrehold, der overskrider grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Høns og hunde har en særlig status, idet vurderingen af antallet af hunde og høns foretages uden hensyn til det øvrige dyrehold på ejendommen. Det er altid muligt at have op til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe uden dyreholdet bliver omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler som et erhvervsmæssigt dyrehold. Ejendomme med over 30 høns eller 4 hunde vil således altid betragtes som erhvervsmæssige uanset det øvrige dyrehold. Ved ordet ”høns” forstås både høner, haner og kyllinger, og det omfatter alle hønsefugle, men ikke andre fjerkrætyper end hønsefugle.

Øvrige dyretyper vurderes samlet. Det er muligt at have et dyrehold bestående af dyr fra to eller tre af ovenstående punkter under a-g, uden at det samlede dyrehold herved skal betragtes som erhvervsmæssigt. Det skal bemærkes, at der med grænserne for antal dyr menes det maksimale antal på et givet tidspunkt. Opgørelsen af dyreholdet kan ikke fordeles ud over året. Hvis der er tvivl om hvorvidt lam, kid og lignende overskrider aldersgrænsen, kan det f.eks. fastslås via besætningslister og øremærker. Med de 15 producerede slagtesvin menes dog maksimalt 15 produceret slagtesvin pr. år jf. den normale forståelse af slagtesvin. Der ses i denne sammenhæng bort fra indgangs- og afgangsvægt.

Er der på ejendomme flere forskellige dyretyper (ud over høns og hunde), skal det sikres at disse tilsammen ikke overstiger 100 pct.

Det er ligegyldigt for definitionen af et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, om de går på et produktionsareal på mere end 100 m2 (bortset fra dyrehold efter litra h, som maksimalt kan have produktionsareal på 25 m2). Hvis dyreholdet er omfattet af definitionen af et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, er ejendommen med dyreholdet ikke omfattet af husdyrbrugloven, husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Dyreholdet er i stedet reguleret efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen.  

Beregningseksempel vedr. blandede dyrehold:

Eksempelvis vil et dyrehold bestående af 2 heste med tilhørende føl udgøre 50 pct. af dyretypen efter nr. 2, litra c (4 heste med føl). Kaniner på et produktionsareal, der ikke overstiger 12,5 m2, udgør 50 pct. af ”andre dyretyper” efter nr. 2, litra h (produktionsarealet må ikke overstige 25 m2). Dyreholdet overstiger ikke tilsammen 100 pct. og er dermed ikke-erhvervsmæssigt. Der må desuden være op til 30 høns og op til 4 hunde med hvalpe under 18 uger.

På en ejendom produceres årligt maksimalt 5 slagtesvin pr. plan år. Der er 3 moderfår med lam og 5 m2 produktionsareal med kaniner. Dette giver følgende procentvise beregning i forhold til grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold:

5*100%/15 (slagtesvin) + 3*100%/10 (moderfår) + 5*100%/25 (kaniner) = 83%. Ejendommen har derfor ikke et erhvervsmæssigt dyrehold også selvom de har op ti 30 høns og/eller 4 hunde med hvalpe under 18 uger.

Hvis blot en enkelt af størrelsesgrænserne overskrides, betragtes dyreholdet som erhvervsmæssigt og skal reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Det vil fx sige, at hvis et dyrehold består alene af hunde, så vil det være erhvervsmæssigt, hvis det består af mere end 4 voksne hunde. Hvis hundene har hvalpe regnes de ikke med, så længe de er under 18 uger gamle.

Det er uden betydning om dyreholdet faktisk udnyttes erhvervsmæssigt eller ej.

Dyrehold i byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område i landzone

§ 8

Det er tilladt at have et dyrehold bestående af 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger eller et dyrehold af tilsvarende størrelse i byzone, sommerhusområde og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål. 

I byzone mv. er der altså en umiddelbar ret til at have 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse. Der kan dog gælde lokale forskrifter, jf. § 20. Det kan f.eks. være et hønseregulativ, som sætter begrænsninger på antallet af høns og om der må holdes hane. Der kan også være regulativer, der tillader haner, men foreskriver, at de skal være lukket inde i lydisoleret anlæg på bestemte tider af døgnet.

Det er ikke tilladt at have svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Det er således et generelt forbud, der er i miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Forbuddet indebærer, at svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzoneområder kun lovligt kan opretholdes eller etableres, hvis der meddeles dispensation efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 3. Dette er fastslået i Østre Landsrets dom MAD 2019.213.

Det bemærkes, at det forhold, at det ved lokalplan er anført, at "Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil", ikke har indvirkning på dette forbud.

Der vil således skulle meddeles dispensation for at svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold lovligt kan opretholdes eller etables, hvis et område ved lokalplan er blevet overført til byzone.

Det fremgår dog af miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 3, at dispensationen særligt kan meddeles i forhold til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v. Dispensationsmuligheden vil dog også kunne anvendes f.eks. i forhold til dyrehold til afgræsning, dyr i institutioner og kælegrise.

Der er ingen fast afgrænsning af, hvornår der er mulighed for at meddele dispensation. Det er en vurdering, som kommunen må foretage.

Kommunen kan dispensere fra forbuddet mod hold af svin, kvæg, får, geder eller heste, særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v. Det følger af bekendtgørelsens § 8 stk. 3.

Der fremgår ikke noget af bekendtgørelsen om, at man ikke samtidig må have 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe, eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse. Det er op til kommunen at vurdere gener i forbindelse med dispensationen.

Der skal ved dispensation stilles vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. ud over miljøaktivitetsbekendtgørelsens krav. Naboer skal derudover høres med en frist på mindst 2 uger.

Hold af andre typer af dyr end svin, kvæg, får, geder, heste, høns og hunde i byzonen m.v. er principielt ikke forbudt, men det vil være op til kommunen at vurdere, om det kan accepteres. Andre dyr kan for eksempel være kaniner, hjorte og strudse i et omfang, der svarer til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe. Et sådant dyrehold skal reguleres ved påbud efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10. Før der træffes afgørelse, skal kommunen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst 2 uger.

En dispensation efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan bortfalde, hvis den ikke bliver udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Det skyldes, at dispensationerne er omfattet af reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 78 a om udnyttelse af afgørelser. Man vil derfor skulle søge på ny, hvis dispensationen er bortfaldet.

Nye stalde og lignende samt opbevaring af dyrenes gødning

§ 9

Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes, så væsentlig forurening ikke finder sted, og så placeringen ikke er til gene for omgivelserne.