Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10

Anmelderregler, §§ 25-26

Versionshistorik

04-02-2022, version 8

Dette er den nyeste version af artiklen

Indholdsfortegnelse 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler gælder som udgangspunkt generelt på ejendomme med erhvervsmæssige dyrehold eller med oplag af gødning fra erhvervsmæssig dyrehold m.m., som opfylder betingelserne i § 2, og disse husdyrbrug skal overholde reglerne i bekendtgørelsen umiddelbart.

Før den ansvarlige for et erhvervsmæssigt dyrehold e.l. må gå i gang med visse aktiviteter, skal disse anmeldes til kommunen. Det betyder, at den pågældende aktivitet ikke må udføres, før der er gået to uger fra anmeldelsen, og kommunen ikke forinden har gjort indsigelse.

Anmeldelsen skal indeholde forskellige oplysninger og dokumentation for, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen er overholdt.

Kravet om at anmelde anlæg m.v.

§ 25

Etablering af følgende anlæg, må ikke ske før 14 dage efter, at det er anmeldt til kommunen:

  • Fast placerede husdyranlæg, dvs. f.eks. stalde og permanente læskure,
  • gødningsopbevaringsanlæg, dvs. f.eks. møddingpladser og gyllebeholdere,
  • ensilageopbevaringsanlæg, dvs. navnlig ensilagepladser, køresiloer/plansiloer og tårnsiloer,
  • beholderbarrierer.

Hvis ovennævnte husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg,  ensilageopbevaringsanlæg, ønskes ændret i forhold til oplysninger, der er givet tidligere, skal det også anmeldes til kommunen. Dette kan være i forhold til;

  • anlæggets indretning og drift i forhold til at overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om indretning, herunder styrke, tæthed og bestandighed, herunder ændringer af oplysninger givet på bygge- og konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.
  • anlæggets placering i forhold byzone, naboer, vandforsyningsanlæg, veje m.v., og
  • husdyranlæggets anvendelse, indretning og drift i forhold til dyrearter og -typer, produktionsarealets størrelse i m2 og staldsystem.

Etablering af anlæg forstås bredt. Ønsker man at opføre nye bygninger, indretninger m.v. til opbevaring af gødning eller ensilage eller at opføre stalde, permanente læskure, løbegårde med fast bund m.v., vil det kræve, at man anmelder det til kommunen først.

Hvis en bygning m.v., der ikke før har været brugt til stald, indrettes hertil, vil der også være tale om etablering af et husdyranlæg.

Det er alene etablering, udvidelse eller ændring af anlæg, der som udgangspunkt er omfattet krav om anmeldelse, jf. dog lige nedenfor.

Eksempelvis kræver det ikke en anmeldelse efter bestemmelsen, at etablere et udegående dyrehold, der ikke skal have adgang til stalde m.v. Tilsvarende forudsætter det heller ikke en anmeldelse at etablere et oplag, f.eks. oplag af ensilage i wrapballer eller en markstak. Reglerne for placering, flytning m.v. gælder umiddelbart og skal naturligvis overholdes, men der er ikke krav om forudgående anmeldelse.

Man skal anmelde, hvis man ønsker at udvide eller ændre sit dyrehold på ejendomme, hvor der den 1. august 2017 var stalde mv. med eksisterende dyrehold. Det gælder, selvom man udvider eller ændrer i eksisterende anlæg.

Herved får kommunen opdateret viden om produktionsarealet, dyretyper m.v. for ejendomme med dyrehold, der er etableret efter tidligere gældende regler. Hvis der efterfølgende udvides eller ændres i f.eks. dyreart og -type, produktionsarealets størrelse, staldsystem m.v., som ikke indebærer, at det anmeldte ændres, behøver man ikke at anmelde igen.

Endelig skal hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger anmeldes til kommunen, når man etablerer, udvider eller ændrer hundeholdet. Det gælder også for hundekenneler og hundepensioner, der ikke er omfattet af krav om anmeldelse i § 25. Kravet hertil følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 26.

§ 26 indeholder en særlig regel om anmeldelse af erhvervsmæssigt hundehold. Reglen supplerer anmeldelse efter § 25. I det omfang, der etableres anlæg til brug for hundeholdet, følger det anmeldereglen i § 25. Efter § 25 er der også krav om at anmelde etablering, udvidelse og ændring af selve hundeholdet i øvrige tilfælde.

Anmeldelsens form og indhold

Der er ikke efter bekendtgørelsen krav til anmeldelsens form, og der er ikke krav om, at anmeldelsen skal indsendes digitalt. Det er dog en forudsætning i ordningen, at anmeldelsen skal være skriftlig. Kommunen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer udarbejdet af kommunen. Kommunen vil kunne vejlede om og – typisk på sin hjemmeside – oplyse nærmere om, hvor anmeldelsen skal sendes hen, og om der skal bruges særlige skemaer m.v. ved anmeldelsen.

De indholdsmæssige krav til anmeldelsen fremgår af § 25, stk. 2, og § 26, stk. 2, og indebærer i hovedtræk et krav om, at anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at det anmeldte anlæg etableres, udvides eller ændres i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen om indretning og drift, samt kravene til placering i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven. Samtidig skal anmeldelsen indeholde tilsvarende oplysninger om eksisterende anlæg på ejendommen, som kommunen ikke har fået oplyst i forbindelse med tidligere anmeldelser m.v.

En anmeldelse om at etablere, ændre eller udvide skal indeholde dokumentation for, at reglerne om indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, opbevaring af husdyrgødning, ensilage o.l. er overholdt. Der skal også være oplysninger om, at anlægget placeres i overensstemmelse med §§ 4, 5 og 7, og for husdyranlæg i overensstemmelse med husdyrbruglovens §§ 6-8.

Dette vil indebære, at anmeldelsen skal omfatte relevante målfaste tegninger, herunder evt. konstruktions- og byggetegninger og driftsforskrifter for anlægget. For at vise om afstandskravene er overholdt, skal anmeldelsen indeholde et kort, hvor anlæggets placering fremgår. Hvis placeringen kræver dispensation fra afstandskravene, skal dispensationen vedlægges.

Det er centralt i anmeldelsen, at kommunen får oplysninger om de husdyranlæg, der er på ejendommen, eller som der i forbindelse med anmeldelsen kan komme på ejendommen, herunder produktionsarealets størrelse, staldsystemer og dyrearter og -typer. Endvidere skal det fremgå, at kravene til indretning og drift, f.eks. krav til fast bund, indretning af afløb m.v., kan overholdes. Hvis der tidligere er givet de nødvendige og relevante oplysninger, vil der kunne henvises til disse.

Forholdet til husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning

Anmeldereglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen har primært til formål, at kommunen får kendskab til etablering, udvidelse eller ændring af anlæg, før dette sker. Dette er dels for, at kommunen kan vurdere, om den fremadrettet skal føre tilsyn med det anmeldte, dels for at kunne reagere før aktiviteten gennemføres, hvis en ønsket etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg vil være i strid med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Ordningen kan derved medvirke til at forebygge evt. forurening, gener m.v. gennem kommunens mulighed for at gøre indsigelse mod det ønskede projekt og ved evt. at vejlede nærmere om regler og miljøbeskyttelseshensyn. Kommunen vil også kunne blive opmærksom på og vejlede om, at en anmeldt etablering, udvidelse eller ændring evt. udløser pligt til af indhente godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, herunder at der i stedet vil kunne ske anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV.

Hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-20, skal ansøgning eller anmeldelse i stedet indgives efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Man skal i så fald sende ansøgningen eller anmeldelsen ind via husdyrgodkendelse.dk. En sådan ansøgning skal også indeholde de oplysninger, der ellers skulle have været givet i anmeldelsen efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, stk. 5. Kommunen skal ved behandlingen af ansøgningen om godkendelse eller tilladelse eller anmeldelsen efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sikre sig, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler også overholdes.

Organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrbruglovens §§ 61 eller 62, skal efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler orienteres, hvis kommunen ikke fremkommer med indsigelser mod en anmeldelse. Der er ikke krav om, at organisationer skal underrettes, hvis kommunen ikke fremkommer med indsigelser mod en anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 har især selvstændig betydning for ejendomme, hvor der ikke er et produktionsareal, hvor ejendommens produktionsareal ikke overstiger tilladelsesgrænserne i husdyrbruglovens § 16 b og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 samt tilfælde i øvrigt, hvor der ikke er krav om godkendelse, tilladelse eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Se herved f.eks. vejledningen om godkendelsespligt og tilladelseskrav og vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 4.

Hvis kommunen ud fra anmeldelsen vurderer, at det vil medføre væsentlig forurening, uhygiejniske forhold eller nærliggende risiko herfor at gennemføre det anmeldte forhold, kan kommunen forhåndstilkendegive muligheden for at give et påbud om ophør eller begrænsning af aktiviteten over for anmelderen, jf. husdyrbruglovens § 42, stk. 3. Tilkendegivelsen er ikke retligt bindende, men den vil efter omstændighederne kunne have betydning for indholdet og omfanget af et efterfølgende konkret påbud, herunder hvilke foranstaltninger der vil kunne påbydes gennemført. Se i øvrigt vejledningen om påbud, forbud og revurdering

Kommunens indsigelse og evt. afgørelse

Den anmeldte etablering, udvidelse eller ændring må først påbegyndes 2 uger efter kommunen har modtaget anmeldelsen. Hvis kommunen gør indsigelse inden for 2 ugers-fristen, må det anmeldte først udføres, når kommunen positivt har meddelt afgørelse herom.

Når kommunen modtager en anmeldelse, må den således i første omgang påse, at anmeldelsen indeholder de nødvendige oplysninger og tilstrækkelig dokumentation som beskrevet i § 25, stk. 2, og § 26, stk. 2. Hvis det ikke er tilfældet, eller hvis det anmeldte i øvrigt synes at stride mod bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, gør kommunen indsigelse.

Kommunen skal som udgangspunkt bede anmelderen om de manglende oplysninger, der medførte, at kommunen gav indsigelse mod et projekt. Hvis projektet kræver tilpasninger for at kunne gennemføres i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, må kommunen som udgangspunkt vejlede anmelderen om, hvordan tilpasningen kan ske, herunder f.eks. ved at indhente relevante dispensationer.

Såfremt anmelder tilpasser projektet i overensstemmelse med kommunens anvisninger, kan kommunen træffe afgørelse om, at det anmeldte kan udføres.

Hvis projektet ikke kan tilpasses, så det overholder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, består kommunens indsigelse, og det anmeldte kan ikke udføres.